Навіны - Галоўная

Пастанова Канстанцінопальскага Патрыярхату пра невызнаньне ўказу 1686 г. пра права Маскоўскага Патрыярха высьвячаць Кіеўскага Мітрапаліта (2018г.)

posted Oct 16, 2018, 2:02 PM by Belarusian Church   [ updated Oct 19, 2018, 4:40 PM ]

Image result for constantinople patriarchate

Прызнаньне дзеяньня ўказа несапраўдным дае падставу як Украінскай Царкве, так і Беларускай Царкве як былой частцы Кіеўскае Мітраполіі, быць незалежнымі ад РПЦ.

(дакуманты па-бедаруску, па-грэцку, па-ангельску:)

Паведамленьне (2018/10/11).

Пад старшынствам Ягонае Ўсясьвятасьці, Сусьветнага Патрыярха, Сьвяты і Сьвятарскі Сінод быў скліканы на чарговае паседжаньне зь 9 па 11 кастрычніка 2018 года, з мэтаю вывучэньня і абмеркаваньня пунктаў паводле парадку дня.

Святы Сінод абмеркаваў, у прыватнасці, і па даўжыні царкоўнага справы Украіны, у прысутнасці Яго Высокаправялебнасьці архіяпіскапа Данілы Памхілонскага і Правялебнага Ларывона Эдмантанскага, Патрыяршых Экзархаў ва Ўкраіне, і пасьля шырокіх абмеркаваньняў пастанавіў:

1) Пацьвердзіць ужо прынятае рашэнне пра тое, што Сусьветны Патрыярхат прыступае да прадастаўленьня аўтакефаліі Царкве Ўкраіны.

2) Неадкладна аднавіць Стаўрапігію Сусьветнага Патрыярха ў Кіеве, адну зь яго шматлікіх Стаўрапігіяў ва Ўкраіне, якія існавалі заўсёды.

3) Прыняць і разгледзець хадайніцтва пра апэляцыю Філарэта Дзенісенка, Макара Малетыча і іхных паслядоўнікаў, якія апынуліся ў расколе не паводле дагматычных прычынаў, у адпаведнасьці з кананічнымі прэрагатывамі Канстанцінопальскага Патрыярха прымаць такія скаргі архірэяў і іншага сьвятарства ад усіх Аўтакефальных Цэркваў. Такім чынам, вышэйзгаданыя былі кананічна адноўлены ў іхных ерархічным або сьвятарскім званьні, і іхныя вернікі былі адноўлены ў зносінах з Царквою.

4) Лічыць нядзейнымі прававыя абязальніцтвы Сінадальнага Ліста 1686 года, выдадзенага для ўмоў таго часу, якім па іканаміі Патрыярху Маскоўскаму была дадзена права высьвячаць мітрапаліта Кіеўскага, абранага Саборам духавенства і міранаў ягонае япархіі, які павінен быў успамінаць Сусьветнага Патрыярха ў якасьці Першаярарха на любых набажэнствах, абвяшчаючы і пацьвярджаючы сваю кананічную належнасьць да Канстанцінопальскае Маці-Царквы.

5) Зьвярнуцца да ўсіх уцягнутым бакам з заклікам пазбягаць захопу цэркваў, манастыроў і іншае ўласнасці, а таксама ўтрымоўвацца ад любых іншых актаў гвалту і помсты, каб ва ўсім пераважалі мір і любоў Хрыстовы.

Ад Сусьветнага Патрыярхату, 11 кастрычніка 2018 года.

З Галоўнага Сакратарыяту Сьвятога Сіноду.


Ἀνακοινωθέν (11/10/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Announcement (11/10/2018).

Presided by His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch, the Holy and Sacred Synod convened for its regular session from October 9 to 11, 2018, in order to examine and discuss items on its agenda.

The Holy Synod discussed in particular and at length the ecclesiastical matter of Ukraine, in the presence of His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon and His Grace Bishop Hilarion of Edmonton, Patriarchal Exarchs to Ukraine, and following extensive deliberations decreed:

1) To renew the decision already made that the Ecumenical Patriarchate proceed to the granting of Autocephaly to the Church of Ukraine.

2) To reestablish, at this moment, the Stavropegion of the Ecumenical Patriarch in Kyiv, one of its many Stavropegia in Ukraine that existed there always.

3) To accept and review the petitions of appeal of Filaret Denisenko, Makariy Maletych and their followers, who found themselves in schism not for dogmatic reasons, in accordance with the canonical prerogatives of the Patriarch of Constantinople to receive such petitions by hierarchs and other clergy from all of the Autocephalous Churches. Thus, the above-mentioned have been canonically reinstated to their hierarchical or priestly rank, and their faithful have been restored to communion with the Church.

4) To revoke the legal binding of the Synodal Letter of the year 1686, issued for the circumstances of that time, which granted the right through oikonomia to the Patriarch of Moscow to ordain the Metropolitan of Kyiv, elected by the Clergy-Laity Assembly of his eparchy, who would commemorate the Ecumenical Patriarch as the First hierarch at any celebration, proclaiming and affirming his canonical dependence to the Mother Church of Constantinople.

5) To appeal to all sides involved that they avoid appropriation of Churches, Monasteries and other properties, as well as every other act of violence and retaliation, so that the peace and love of Christ may prevail.

At the Ecumenical Patriarchate, the 11th of October, 2018

From the Chief Secretariat
of the Holy and Sacred Synod


Памінальная багаслужба ў Курапатах

posted Sep 13, 2018, 6:37 PM by Belarusian Church   [ updated Sep 13, 2018, 6:38 PM ]

9 верасьня 2018 г. на Курапацкай Галгофе ў Менску Літоўскім адбылася памінальная багаслужба за супакой курапацкіх пакутнікаў -- нявінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага рэжыму. Правілі службаю сьвятары БАПЦ з менскай парафіі сьвятой Афрасіні Полацкае пратаярэй Леванід Акаловіч і ераманах Вікеньці Кавалькоў. 


Затым адбыўся ісьцеж грамадскаcьці да брамы ганебнага рэстарана "Поедем -- поедим ("Бульбашжору") у зоне Курапацкага Народнага Мемарыялу, дзе прайшоў мітынг у абарону Курапацкага Мемарыялу як жалобнага мейсца, а не забаўляльна-вясельнага шыкавальнага шынка антыбеларускай мафіі. 


Тры сьвятары БАПЦ дабраслаўлялі мужных абаронцаў Курапацкага народнага крыжовага мемарыялу, маліліся яшчэ і за сённяшніх ворагаў Курапатаў, каб яны адумаліся і не тварылі граху Курапацкім пакутнікам нявінным ахвярам бяэбожнага НКВД ды зьехалі туды, адкуль яны прыбылі. Закончыўся мітынг грамадскасьці сьвятарскай малітваю за Беларусь-Літву і сумесным сьпяваньнем царкоўна-грамадскага нацыянальнага гімну "Магутны Божа". У Курапацкай акцыі абароны Курапатаў ад прыблудных рэстаранных гандляроў-махляроў заўсёды прымаюць удзел таксама і парафіяне менскай СьвятаАфрасінінскай парафіі.

Прошча да Беларускага крыжа

posted Jun 19, 2018, 6:57 PM by Belarusian Church   [ updated Jun 19, 2018, 6:58 PM ]

У сыботу 16 чэрвеня 2018 г. Беларусы з Таронта наведалі Беларускі памятны Крыж, які быў ўсталяваны 30 гадоў таму ў сьвятыні Пакутнікаў у г.Мідлянд (прав. Антарыё, Канада) з нагоды 1000-годзьдзя Хрысьціянства ў Беларусі. Арх. Сьвятаслаў адслужыў Ліцію за супакой ўсіх, хто загінуў за Бацькаўшчыну-Беларусь. Прысуіныя ў сваіх прамовах узгадалі таксама пра Курапаты.


Дзень Сьвятой Афрасіньні Полацкай у Менску

posted Jun 19, 2018, 6:53 PM by Belarusian Church   [ updated Jun 19, 2018, 7:07 PM ]

Парафіяне парахвіі Сьв. Афрасіньні Полацкай у Менску штогод адведваюць помнік сьв. Афрасіні Полацкае ў дворыку Белдзяржуніверстэту ў пачатку прасп. Незалежнасці, у якім сабралася цэлая галярэя помнікаў асьветнікам сусьветнага значэньня: Афрасіня Полацкая, Францішак Скарына, Мікола Гусоўскі. Кірыла Тураўскі, Васіль Цяпінскі, Сымон Будны...

У гэтым годзе парахвіяне адзначылі сьвята памяці (875 гадоў сьмерці) князёўны Прадзіславы і звышгоднае Афрасіні Полацкае (108 гадоў пераносу яе мошчаў з Кіева ў Полацак) малебнам-ліціёй і ўскладаньнем кветак да яе помніка ваў універсітэцкім двары і вячэрняй багаслужбаю з акафістам сьвятой маці нашай Афрасіні ігуменьні Полацкай, а таксама памінальнай вячэрай ў парафіяльным доме.


Прастольнае сьвята ў царкве ў Гайлянд Парку

posted Jun 19, 2018, 6:36 PM by Belarusian Church   [ updated Jun 19, 2018, 7:07 PM ]

Прастольнае сьвята ў царкве ў Гайлянд Парку (шт. Н.Дж.) адсьвяткавалі ў нядзелю 20 траўня 2018 л.Б. Архірэйскую Службу ўзначаліў архіяп. Сьвятаслаў, якому саслужылі настаяльнік Парафіі а.Зіновій і сьвятары з БАПЦ і іншых праваслаўных юрысдыкцыяў.


ВЯЛІКОДНАЕ АРХІПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАНЬНЕ

posted Apr 8, 2018, 8:05 AM by Belarusian Church   [ updated Apr 8, 2018, 8:12 AM ]

Related image


Годнаму сьвятарству й вернікам

Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы,

якія жывуць на Бацькаўшчыне і ў Замежжы.


Вялік сьвяты нам дзень настаў…

(зь песьні валачобнікаў)


Любыя айцы, браты й сёстры ў Хрысьце!

Штогод, на працягу амаль дзьвюх тысячаў гадоў, сьвяткуем найбольшае сьвята – Уваскрасеньне Хрыстовае. У назове сьвята, як і ў сьвяточным вітаньні, – крыніца нашае веры. Хоць сутнасьць гэтае найбольшае падзеі на зямлі, якая ўказала людзям шлях да збаўленьня, для бальшыні людзей ёсьць загадковаю й неспасьціжнаю. Хрыстос сілаю свае Боскасьці перамог грэх у людзкой прыродзе, бо Сваім Уваскрасеньнем перамог сьмерць, якая да гэтага была платаю за грэх, чым ачысьціў людзей ад граху і адчыніў ім шлях да раю. Каб перамагці сьмерць і выкупіць чалавецтва, Ісус павінен быў памерці (бо патрэбна каб пакутавала людзкое цела) і ўваскрэснуць. Калі б пакуты й сьмерць прыняў звычайны чалавек, то ён бы не ўваскрос. А Ісус быў Богачалавек, – меў як людзкую, так і Боскую прыроду, таму й змог перамагці сьмерць. Гэтае Яго, Божага Месіі, прызначэньне апісалі яшчэ старазапаветныя прарокі.

Адыходзячы ад людзей у нябёсы, Хрыстос запэўніў сваіх вучняў, што Ён будзе з людзьмі да сканчэньня веку, таму нічога з намі ні робіцца без Божае волі. Уваскрасеньне Хрыстовае надыхае нас на служэньне роднай Царкве, свайму народу і Бацькаўшчыне ў імя любові да Бога і блізкага. Беларуская дзяржаўнасьць заўсёды будавалася на Божых законах, таму ня дзіўна, што сто гадоў таму яна адрадзілася зь небыцьця (БНР), цяпер таксама існуе, змагаючыся за свой суверэнітэт. Таму заўсёды ўзносім малітвы за дзяржаву Беларусь, без якое немагчыма адраджэньне культуры й духоўнасьці Беларускага народу.

Хрыстос ёсьць для нас таксама прыкладам сапраўднага Ўладара, што ўладарыць не для таго, каб яму служылі, а каб самому паслужыць народу, і калі патрэбна, аддаць жыцьцё сваё за людзей.

Хрыстос Уваскрос! Уваскрэсьне Беларусь!


Зь любасьцю й малітвамі,

+ Сьвятаслаў, Архіяпіскап БАПЦ

Вялікдзень, 2018 л.Б. 

АРХІПАСТЫРСКАЕ КАЛЯДНАЕ ПАСЛАНЬНЕ

posted Jan 6, 2018, 8:11 PM by Belarusian Church

Хрыстова Раджэньне, Хрыстова Раджэньне –

людзям збаўленьне, людзям збаўленьне ...”

(Беларуская калядка)


Любыя браты і сёстры ў Хрысьце !

Болей за дзьве тысячы гадоў таму адбылася падзея, якая падзяліла гісторыю чалавецтва на час да і пасьля Нараджэньня Ісуса Хрыста – цуда прыходу Сына Божага, аднаго з трох асобаў Прасьвятое Тройцы, на Зямлю дзеля збаўленьня ўсіх людзей. Ён, Сьвятое Дзіцятка, у яслях зволіў ляжаць, і зоркаю быў пазначаны, як Творца зорак. Нават хрысьціянам не цалкам зразумелая тайна беззаганнага зачацьця і нараджэньня Дзевай Марыяй Сына Божага, хаця пра гэта пісалі прарокі за стагодзьдзі да прыходу Месіі. Але гэтае вялікае сьвята, званае ў Беларускім народзе – Калядамі, паказвае нам, што бачны матэрыяльны сьвет мае сувязь зь нябачным духоўным сьветам.

Хрыстова вучэньне прынясло любоў і роўнасьць паміж людзьмі. На Законах Божых грунтуюцца законы маральныя і дзяржаўныя цывілізаванага сьвету. Калі б усе, хто сьвяткуе Нараджэньне Хрыстовае, яшчэ б і жылі па Запаветах Божых, то ў сьвеце было б значна меней зла й хлусьні, і значна болей павагі й любові.

Беларуская Царква заўсёды моліцца за свой Беларускі народ, каб ён будаваў сваё нацыянальнае жыцьцё на падмурках Хрысьціянства, стаўся народам сьвятым, сьцьвяржаўся ў вечнасьці і сваё пасланства выканаў.

Жадаю ўсім беларусам, якія жывуць на Бацькаўшчыне і ў Замежжы, вясёлых Калядаў і шчодрага новага 2018 года ад Нараджэньня Хрыстовага, і Ласкі Божае для вас і вашых блізкіх. І каб радасна й шчыра віншавалі адзін аднаго:

Хрыстос Нарадзіўся ! Слаўце Яго !


Зь любасьцю й малітвамі,

+ Сьвятаслаў,

Архіяпіскап Наваградзкі, Першаярарх

Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы.


Каляды 2017 / 2018 л.Б.

Катэдра сьв. Кірылы Тураўскага, г. Нью Ёрк, ЗША; www.belapc.org

Расклад Калядных службаў

posted Jan 6, 2018, 8:09 PM by Belarusian Church

Паважанае  Спадарства!

Парафіяльная  Рада  і  Cьвятарства  Беларускага  Праваслаўнага

Катэдральнага Сабору Сьв. Кірылы  Тураўскага  ў  Нью Ёрку

віншуюць  Вас  са  сьвятам  Нараджэньня  Хрыстовага –

К А Л Я Д А М І

і  жадаюць  усім  смачнае  куцьці,  вясёлых  сьвятаў  і  шчасьця

ў  Новым  2018-м  Годзе ! 

Запрашаем  у  храм  Божы  на  Набажэнствы : 

Студзень – 2018 – January

  6  сб.  Калядны  Сьвяты  Вечар __ Вял. Павячор’е ___ 5:00  вечара

            (Архірэйская Ўсяночная) Ранішня _______ 6:30  вечара

 КУЦЬЦЯ ______ 8:00  вечара

  7  нд.  К А Л Я Д Ы _____  Архірэйская Літургія ___10:00 раніцы

                                           СЬВЯТОЧНЫ АБЕД  _____ 12:00 дня

            КАЛЯДНАЯ  ЯЛІНКА  ДЛЯ  ДЗЯЦЕЙ _____ 12:30  дня

14 нд.  Сьв. Васіля Вялікага ________  Літургія ____ 10:00 раніцы

18 чц.  В А Д О Х Р Ы Ш Ч А ___Вял. Павячор’е ____ 7:00  вечара

                                            і Вялікае асьвячэньне вады

 21 нд.  Нядзеля пасьля Вадохрышча __  Літургія ____ 10:00 раніцы

Абыход сьвятаром са сьвянцонай вадой памешканьняў парафіянаў у

г. Нью Ёрку і ваколіцах  будзе адбывацца з 19 да 27 студзеня – па запросінах.

 St. Cyril  of Turau Cathedral , 401 Atlantic Ave, Brooklyn, N.Y. 11217, USA

Юбілей Катэдральнага Сабору Сьв. Кірылы Тураўскага

posted Jan 6, 2018, 8:07 PM by Belarusian Church   [ updated Jan 6, 2018, 8:07 PM ]

5 лістапада 2017 Катэдральны Сабор Сьв. Кірылы Тураўскага ў м Брукліне адзначыў 60-ы ЮБІЛЕЙ
Сьвяткаваньне пачалося з архірэйскай Багаслужбы з удзелам кіраўніка БАПЦ Архіепіскапа Сьвятаслава.
Пасьля сьвяточнага абеду і прагляду выставы гісторыі Парафіі пачаліся ўрачытнасьці.
За ўступным словам Уладыкі Сьвятаслава быў зачытаны Рэфэрат старшыні Парафіяльнай рады Расьціслава Гарошкі пра гісторыю Парафіі.
Слухалі віншаваньні з юбілеем, слухалі вытрымкі з гуказапісу першай Багаслужбы.
У часе сьвяткаваньня дэманстраваліся дакумэнты па гісторыі Парафіі, фота, дакумэнты.
Канцэртная праграма складалася з выступу гурту Валянціны Пархоменкі і Аляксандра Казака. Гучалі рэлігійныя сьпевы і гімны, лірычныя мелодыі.
Закрывалася сьвята малітвай.

Пад канец набажэнства 
 
 

Сьветлай памяці Юля Андрусышына

posted Jan 6, 2018, 8:03 PM by Belarusian Church   [ updated Jan 6, 2018, 8:03 PM ]

16 верасьня ў Нью Йорку памерла вядомая дзеячка беларускай эміграцыі ў Амэрыцы сп. Юля Андрусышына. Сьветлая ёй памяць!
Пахавньне адбылося 20 верасьня на могілках у Сант-Рывер .
  

   

1-10 of 137