Беларускія Цудатворныя іконы / Belarusan Miraculous icons

Беларускія агульнацаркоўна й мясцова шанаваныя іконы Прасьв. Багародзіцы: 

Бѣлорусскія общецерковно и мѣстно чтимыя иконы Пресвятыя Богородицы:
/Belarusan miraculous and locally revered icons of the Most Holy Theotokos:
па-беларуску: 

Антопальская
Ардынская - Парэцкая “Ўладзімерская”
Аршанская
Асінагародзкая
Асоўская “Тужлівая”

Балыкінская
Барэцкая 
Баркалабаўская 
Бортнікаўская 
Барунская 
Беластоцкая 
Белацаркоўская 
Бельская 
Бельская “Чарнігаўская” 
Болдзінская “Казанская” 
Брагін - Сялецкая 
Браслаўская 
Будслаўская 
Буйніцкая 
Бялыніцкая 
Бярэзьвіцкая 
Бярэзьніцкая 

Вальнянская 
“Ўзяцьцё Багародзіцы на неба”
Васількоўская 

Васькоўская 
Ваўчыкоўская 
Веляціцкая 
Війская 
Віленская 
Віленская “Адзігітрыя” 
Вісьціцкая 
Віцебская “Казанская” 
Вяліжская Замкавая 
Вялікабераставіцкая 
Вярховіцкая 

Гавезьнянская
Гарадзенская “Казанская”
Гарадзенская “Ўладзімерская”
Гарадзішчанская 
Гараднянская “Іверская” 
Гарбацэвіцкая 
Гаруціская 
Глыбоцкая “Годна ёсьць” 
Гомельская “Казельшчанская” 
Груздаўская 
Грыўдзенская 

Дарагабужская “Ярусалімская”
Дзьвінская “Ўладзімерская” 
Дубосішцкая 
Дудзіцкая 

Епішаўская 

Жукаўская 
“Пакровы Багародзіцы”
Журобіцкая 
Жыровіцкая
Жытлінская 

Забельская
Завыкінская 
Загор’е - Сталавіцкая 
Замкава - Наваградзкая 
Замошская 
Зельвянская 
Зельзінская 

Ізяслаўльская 
“Нараджэньне Багародзіцы” 

Кажанская “Пачаеўская” 
Казіміраўская 
Казловіцкая 
Каложская 
Каменская “Навадворская” 
Камянецкая 
Камянец - Літоўская 
Канковіцкая 
Кармянская “Ўладзімерская” 
Картушынская 
Клецкая 
Кнорыдзкая 
“Ўсіх тужлівых Радасьць” 
Кобрынская 
Колпенская 
Краснагарадзішчанская “Смаленская” 
Краснастоцкая 
Крупецкая 
Крыжагорская 
“Малакакарміцелька” 
Крынкаўская 
Кубараўская “Тужлівая” 
Кузьніцкая 
Кулагінская “Адзігітрыя” 
Купяціцкая 

Лагішынская 
Лагойская 
Ласінская 
Лашэвіцкая 
Лясьнянская 
Ліпская “Себежская” 
Ліцьвянская 
Лужкоўская 
Лукаўская 
Лыскаўская 
Ляданская 
Ляхавіцкая “Казанская” 

Магілёва - Брацкая 
Макар’еўская “Ціхвінская” 
Малакракеткінская 
Маларыцкая 
Мальцкая 
Мар’інагорская 
Мглінская 
Межырыцкая
“Жыцьцядацелька” 
Менская 
Міжавіцкая “Смаленская” 
Мірская 
Мірская “Пачаеўская” 
Мураванкаўская 
Мураўская 

Навадворская (Суражская) 
Наваградзкая 
Наваградзкая 
“Пакровы Багародзіцы” 
Навасьвержанская 

Охраўская

Падлеская 
Паніквінская 
Панямонская 
Пархімовіцкая 
Пінская 
Пінская “Ярусалімская” 
Плотніцкая 
Полацкая “Іверская” 
Полацкая “Эфеская” 
Пружанская 
Пружанская “Заплаканая” 
Прусевіцкая 
Пустынска - Патрыяршая 
Пухлаўская 

Рагозінская “Чанстахоўская” 
Ражкоўская 
Райская 
Ракавіцкая 
Ракаўская 
Ракаўская “Акафіставая” (“Прадвесьніца”) 
Раслаўльская “Ціхвінская” 
Рудаўская 
Руднікоўская 
Руднянская 
Ружанская 
Рыбалаўская 
Рэкцкая “Кіева-Пячэрская” 
Рэпіцкая 

Себежская 
Селіцкая 
Семярэнская 
“Спаглянь на пакору” 
Скідзельская “Іверская” 
Скіткаўская 
Сланімецкая “Ўладзімерская” 
Слаўгарадзкая 
“Ўсіх тужлівых Радасьць” 
Слуцкая “Пачаеўская” 
Смаленская “Адзігітрыя” 
Смаленская “Замілаваньне” 
Смаленская “Іверская” 
Смілавіцкая “Казанская” 
Старакорнінская 
Старчыцкая 
Сукневіцкая 
Супрасльская 
Сьведзенская 
Сьвірская 
Сьвятаводзкая 
Сьцяпанская 
Сынковіцкая “Ўсецарыца” 
Сыцкая “Пачаеўская” 

Тонава - Слабадзкая
Тумілавіцкая 
Тупічаўская (Сямігародная) 
Тупічаўская “Корсунская” 
Тупічаўская “Казанская” 

Усьвяцкая (Бораўская) “Цэзарская” 

Фальковіцкая 

Хмеляўская 
Хойніцкая “Прасьвяднае Неба” 
Хоцімская 

Цехановіцкая 

Чарленская 
Чарнякоўская 
Чачкоўская 
Чоўнская 
Чубковіцкая 
Чэравачыцкая 
“Здаволь мой смутак” 

Шэўрынская 
Шклоўская “Здаволь мой смутак” 
Шорснаўская “Ціхвінская” 
Шчытненская 
Шэрашаўская 

Юровіцкая “Міласэрная” 

Яблачынска - Турковіцкая 
Яцьвеяўская 
па-царкоўна-славянску:

Антопольскія
Ордынскія - Порѣ́чскія “Владимірскія”
Оршанскія
Осиногородскія
Оссовскія “Скорбящія”

Балыкинскія
Борѣ́цкія 
Борколабовскія 
Бортниковскія 
Борунскія 
Бѣлостокскія 
Бѣлоцерковскія 
Бѣ́льскія 
Бѣ́льскія “Черниговскія”
Болдинскія “Казанскія” 
Брагинъ - Сѣлецкія
Браславскія 
Будславскія
Буйничскія 
Бѣлыничскія
Бѣрезвичскія 
Бѣрезничскія 

Вольнянскія 
“Взятіе Богородицы на небо”
Васильковскія 
Остробрамскія 

Васьковскія 
Волчиковскія 
Вѣлятичскія 
Війскія 
Виленскія 
Виленскія “Одигитрія” 
Вистицкія 
Витебскія “Казанскія” 
Велижскія Замковыя 
Велікобѣрестовицкія 
Вѣрховичскія 

Говѣзнянскія
Гродненскія “Казанскія”
Гродненскія “Владимірскія”
Городищѣнскія 
Городнянскія “Иверскія” 
Горбацѣ́вичскія 
Горутишскія 
Глубокскія “Достойно есть” 
Гомѣльскія “Козельщанскія”
Груздовскія 
Гривдѣ́нскія

Дорогобужскія “Іерусалимскія” 
Двинскія «Владимірскія» Дубосищскія 
Дудичскія
 
Епишевскія 

Жуковскія 
“Покровъ Богоматери»
Журобичскія 
Жировичскія
Житлинскія 

Забѣ́льскія 
Завыкинскія
Загорье - Сталовичскія 
Замковыя Новъгородокскія 
Замошскія 
Зѣ́львенскія 
Зѣ́льзинскія 

Изяславскія 
“Рождество Богородицы” 

Кожанскія “Почаѣвскія” 
Казиміровскія 
Козловичскія 
Коложскія 
Каменскія “Новодворскія”
Камѣнецкія 
Камѣнецъ - Литовскія 
Конковичскія 
Кормянскія “Владимірскія” 
Картушинскія
Клецкія
Кноридскія 
«Всѣ́х скорбящих Радосте»
Кобринскія 
Колпѣнскія 
Красногородищенскія 
«Смоленскія»
Красностокскія 
Крупецкія 
Крѣстогорскія 
«Млѣкопитательница»
Кринковскія 
Куборѣвскія “Скорбящія”
Кузницкія
Кулагинскія “Одигитрія”
Купятичскія 

Лагичинскія 
Логойскія 
Лосинскія 
Лашѣ́вичскія 
Лѣснянскія 
Липскія “Себежскія” 
Литвянскія 
Лужковскія 
Луковскія
Лысковскія 
Ляданскія 
Ляховичскія “Казанскія”

Могилѣ́во - Братскія 
Макарьевскія “Тихвинскія” 
Малокрокѣ́ткинскія
Малоритскія
Мальчскія
Марьиногорскія 
Мглинскія 
Межеричскія 
“Жизнеподательніца”
Мѣ́нскія (Минскія)
Мижѣ́вичскія “Смоленскія” 
Мирскія 
Мирскія «Почаѣвскія» 
Мурованковскія
Муравскія 

Новодворскія (Суражскія) Новъгородокскія (Новогрудскія)
Новъгородокскія (Новогрудскія) ”Покрова Богоматери”
Новосвѣ́рженскія               


Охорскія                           

Подлѣ́сскія 
Пониквинскія 
Понѣ́монскія 
Пархимовичскія 
Пинскія 
Пинскія “Іерусалимскія” 
Плотничскія 
Полотскія “Иверскія” 
Полотскія “Эфѣ́сскія” 
Пружанскія
Пружанскія “Плачущія”
Прусѣ́вичскія 
Пустынскія - Патріаршія
Пухловскія

Рогозинскія “Ченстоховскія” Рожковскія 
Райскія 
Раковичскія
Раковскія 
Раковскія “Акафистныя” (“Предвозвѣстительница”)
Рославльскія “Тихвинскія” 
Рудавскія 
Рудникскія
Рудѣнскія 
Ружанскія 
Рыбаловскія 
Рѣ́ктскія “Кіево-Печерскія”
Рѣ́пицкія 

Себежскія 
Сѣ́ликскія 
Семеренскія 
“Призри на смиреніе”
Скидѣ́льскія “Иверскія” 
Скитковскія
Слонімѣ́цкія “Владимірскія”
Славгородскія 
“Всѣ́х скорбящих Радосте» 
Слуцкія “Почаѣвскія” 
Смоленскія “Одигитрія” 
Смоленскія “Умиленіе”
Смоленскія “Иверскія” 
Смиловичскія “Казанскія” Старокорнинскія 
Старчичскія 
Сукневичскія 
Супрасльскія 
Свѣ́денскія 
Свирскія 
Святоводскія 
Стѣпанскія 
Сынковичскія “Всѣцарица”
Сычскія “Почаѣвскія” 

Тоново - Слободскія 
Тумиловичскія 
Тупичевскія (Седмигородныя) 
Тупичевскія “Корсунскія” 
Тупичевскія “Казанскія” 

Усвятскія (Боровскія) “Цезарскія”


Фальковичскія 

Хмѣ́левскія 
Хойникскія “Благодатное Небо”
Хотимскія

Цѣ́хановичскія 

Черлѣ́нскія 
Чѣрняковскія 
Чачковскія 
Чолнскія 
Чубковичскія 
Черевачичскія 
“Утоли моя печали” 

Шѣ́вринскія 
Шкловскія «Утоли моя печали»
Шорсновскія “Тихвинскія” Щитненскія 
Шерешевскія 

Юровичскія “Мілосердныя” 

Яблочинскія - Турковичскія
Ятвѣ́евскія 
па-ангельску:

Antopal’skaia
Ardynskaia - Paretskaia “Uladzimierskaia”
Arshanskaia
Asinaharodzkaia
Asouskaia “Tuzhlivaia”

Balykinskaia
Baretskaia
Barkalabauskaia
Bortnikauskaia
Barunskaia
Bielastotskaia
Bialatsarkouskaia
Biel’skaia
Biel’skaia “Tcharnihauskaia”
Boldzinskaia “Kazanskaia”
Brahin - Sialietskaia
Braslauskaia
Budslauskaia
Buinitskaia
Bialynitskaia
Biarezvitskaia
Biareznitskaia

Val’nianskaia

Vasil’kouskaia
Vаstrabramskaia
(Our Lady of the Gate of Dawn)
Vas’kouskaia
Vauchykouskaia
Viеliatsitskaia
Viyskaia
Vilienskaia
Vilienskaia “Adzihitryia”
Vistsitskaia
Vitsiebskaia “Kazanskaia”
Vializhskaia Zamkavaia
Vialikabierastavitskaia
Viarkhovitskaia

Haviez’nianskaia
Haradzienskaia “Kazanskaia”
Haradzienskaia “Uladzimierskaia”
Haradzishchanskaia
Haradnianskaia
Harbatsevitskaia
Harutsiskaia
Hlybotskaia “It is truly”
Homiel’skaya “Kaziel’shchanskaia”
Hruzdauskaia
Hrywdzienskaia

Darahabuzhskaia “Jerusalem’s”
Dzvinskaia
Dubosishtskaia
Dudzitskaia

Iepishauskaia

Zhukauskaia 
“Patronage of Mother of God”
Zhurobitskaia
Zhyrovitskaya
Zhytlinskaia

Zabiel’skaia
Zavykinskaia
Zahor’ie - Stalavitskaia
Zamkava-Navahradzkaia
Zamoshskaia
Ziel’vianskaia
Ziel’zinskaia

Iziaslaul’skaia 
“Nativity of Mother of God”

Kazhanskaia “Pachaieuskaia”
Kazimirauskaia
Kazlovitskaia
Kalozhskaia
Kamienskaia “Navadvorskaia”
Kamianietskaia
Kamianiets - Lithuanian
Kankovitskaia
Karmianskaia “Uladzimierskaia”
Kartushynskaia
Kletskaia 
Knorydzkaia

Kobrynskaia
Kolpienskaia
Krasnaharadzishchanskaia “Smalienskaia”
Krasnastotskaia
Krupietskaia
Kryzhahorskaia 
“Malakakarmitsiel’ka”
Krynkauskaia 
Kubarauskaia
Kuznitskaia
Kulahinskaia
Kupiatsitskaia

Lahishynskaia
Lahoiskaia
Lasinskaia
Lashevitskaia
Lias’nianskaia
Lipskaia “Siebiezhskaia”
Litsvianskaia
Luzhkouskaia
Lukauskaia
Lyskauskaia
Liadanskaia
Liakhavitskaia “Kazanskaia”

Mahiliova - Bratskaia
Makar’ieuskaia “Tsikhvinskaia”
Malakrakietkinskaia
Malarytskaia
Mal’tskaia
Mar’inahorskaia 
Mhlinskaia
Miezhyrytskaia 
“Zhytstsiadatsiel’ka”
Mienskaia
Mizhavitskaia
Mirskaia
Mirskaia “Pachaieuskaia”
Muravankauskaia
Murauskaia

Navadvorskaia (Surazhskaia)
Navahradzkaia
Navahradzkaia 
“Patronage of Mother of God”
Navasvierzhanskaia

Okhrauskaia

Padlieskaia
Panikvinskaia
Paniamonskaia
Parkhimovitskaia
Pinskaia
Pinskaia “Jerusalem’s”
Plotnitskaia
Polatskaia “Iverskaia” 
Polatskaia “Efieskaia”
Pruzhanskaia
Pruzhanskaia “Zaplakanaia”
Prusievitskaia
Pustynska - Patryiarshaia
Pukhlauskaia

Rahozinskaia “Tchanstakhouskaia”
Razhkouskaia
Raiskaia
Rakavitskaia
Rakauskaia
Rakauskaia “Akafistavaia”

Raslaul’skaia “Tsikhvinskaia”
Rudauskaia
Rudnikouskaia
Rudnianskaia
Ruzhanskaia
Rybalauskaia
Rektskaia “Kiev-Piacherskaia”
Repitskaia

Siebiezhskaia
Sielitskaia
Siemiarenskaia

Skidziel’skaia “Ivierskaia”
Skitkauskaia
Slanimietskaia “Uladzimiraskaia”
Slauharadzkaia

Slutskaia “Pachaieuskaia”
Smalienskaia “Adzihitryia”
Smalienskaia “Zamilavan’nie”
Smalienskaia “Ivierskaia” 
Smilavitskaia “Kazanskaia”
Starakorninskaia
Starchytskaia
Suknievitskaia
Suprasl’skaia
Sviedzienskaia
Svirskaia
Sviatavodzkaia
Stsiapanskaia
Synkovitskaia
Sytskaia “Pachaieuskaia”

Tonava - Slabadzkaia
Tumilavitskaia
Tupichauskaia “Siamiharodnaia”
Tupichauskaia “Korsunskaia”
Tupichauskaia “Kazanskaia” 

Usviatskaia (Borauskaia) “Tsezarskaia”

Fal’kovitskaia

Khmieliauskaia
Khoynitskaia “Prasviadnaie Nieba”
Khotsimskaia

Tsiekhanovitskaia

Tcharlienskaia
Tcharniakouskaia
Tchachkouskaia
Tchounskaia
Tchubkovitskaia
Tcheravachytskaia


Sheurynskaia
Shklouskaia
Shorsnauskaia 
Shchytnienskaia
Sherashauskaia

Iurоvitskaia

Iablachynska - Turkovitskaia
Iatsvieiauskaia