Малітва

Малітва Сьвятой дабравернай праўднай Зохвіі князёўне Слуцкай.

(19 сакавіка / 1 красавіка; 1612 г.)

          па-беларуску:

   О сьвятая праўдная маці наша, дабрашчасная князёўна Зохвія, прымі зь любоўю ахвяраваньне веры, надзеі й любові нашае і ўзьнясі да Госпада, і як пры жыцьці была ты памочніца й заступніца ўсім праваслаўным хрысьціянам зямлі тваёй, так і цяпер умацуй нас цьвёрда й непахісна да сьмерці стаяць за веру Праваслаўную і дзяржаву нашую сьвятую Беларусь, сагрэй сэрцы нашыя любоўю да Госпада й Прачыстае Яго Маці. Малі Хрыста Бога нашага, хай захавае Царкву Беларускую сьвятую ад расколаў і ерасяў, хай зацьвердзіць у ёй дух сапраўднае веры й пабожнасьці, дух законнасьці й любові, дух міру й радасьці вечнае, каб усе чальцы яе духам і праўдаю пакланяліся Яму, хай умацуе вернікаў у пабожнасьці й сьвятасьці жыцьця, хай паверне адпаўшых ад Праваслаўнае Царквы ў сьвятое ўлоньне яе. О, сьвятая маці, горада Слуцка пахвала й радасьць, малі Госпада, каб пазбавіў горад твой і ўсе гарады й вёскі Беларускія ад голаду, зямлятрусу, патопу, агню, нашэсьця іншапляменных і розбрату, ад сьмяротнае пошасьці, хай падасьць кіраўніком нашым стараннасьць, празорлівасьць, мудрасьць і вернасьць, каб кіравалі й судзілі па волі Яго, каб захоўвалі традыцыі Сьвятое Царквы. Выпрасі ўсім, што зь вераю прыпадаюць да ра́кі з сьвятымі мошчамі тваімі, мірнае жыцьцё, цішыню, прасьвятленьне розумаў і сэрцаў, аслані іх ад падкопаў варожых, ад спакус сьвету, што ў зьле ляжыць, і ад усякай скрухі й нястачы, зьвярні нас да пакаяньня й выпраўленьня, падай аблудным спазнаньне ісьціны, хворым вылячэньне. Пакрый нас прасьвяднымі тваімі малітвамі ад усіх ворагаў бачных і нябачных і захавай ад усякага ліха, каб услаўлялі ва ўсе дні жыцьця нашага Айца, і Сына, і Сьвятога Духа і тваё заступніцтва на вякі вечныя. Амін.

 

          па-царкоўна-славянску:

Молитва Святой праведной Софии княгине Слутской.

   О святая праведная мати наша, блаженная княгиня Софие, приими с любовию приношение веры, надежды и любви нашея и вознеси ко Господу, и яко при жизни была еси помощница и заступница всем православным христианом земли твоея, тако и ныне укрепи нас твердо и непоколебимо до смерти стояти за веру Православную и державу нашу сьвятую Белорусь, согрей сердца наша любовию ко Господу и Пречистей Его Матери. Умоли Христа Бога нашего, да сохранит Церковь Белорусскую святую от расколов и ересей, да утвердит в ней дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, дух мира и радости вечной, да вси члены ея духом и истиною покланяются Ему, да укрепит верных в благочестии и святости жизни, да обратит отпадших от Православный Церкве во святыя недра ея. О святая мати, града Слутска похвало и радосте, умоли Господа, да избавит град твой и вся грады и веси Белоруси от глада, труса, потопа, огня, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, да низпослет правителем нашим усердие, прозорливость, мудрость и верность, да управляют и судят по воле Его, да хранят установления Святыя Церкве. Испроси всем с верою притекающим к раце святых мощей твоих мирное житие, тишину, просвещение умов и сердец, соблюди их от козней вражиих, от соблазнов мира, во зле лежащаго, и от всякия скорби и нужды, обрати нас к покаянию и исправлению, даруй заблудшим истины познание, недугующим исцеление. Упаси нас благодатными твоими молитвами от всех врагов видимых и невидимых и сохрани от всякаго зла, да прославим во вся дни жизни нашей Отца и Сына и Святаго Духа и твое заступление во веки веков. Аминь.