Трапар і Кандак

Сьвяценьнік Сямён, яп. Полацкі

(+3/16 лютага, 1289г.)

Трапар, сьпеў 3

па-беларуску:

У зямлі Белару́скай наро́джаны і вы́хаваны, /

архіярэ́йскім са́нам ушанава́ны быў ты, /

сьвяце́ньніку о́йча Сямёне По́лацкі, /

Цьвярско́е япа́рхіі пе́ршы япі́скап, /

па́ствы сваёй до́бры ахава́льнік, /

неразу́мных кара́льнік і беззако́нных выкрыва́льнік. /

Малі́ся да Го́спада //

за ўсіх, хто ўшано́ўвае па́мяць тваю. /па-царкоўна-славянску:

Земли́ Белору́стия рожде́ние и воспита́ние, /

архиере́йским са́ном почте́н был еси́, /

святи́телю о́тче Симео́не По́лотский, /

Тверски́я епа́рхии первопресто́льниче, /

па́ствы твоея́ до́брый устрои́телю, /

нему́дрых наказа́телю, беззако́нных обличи́телю. /

Моли́ся ко Го́споду // за всех почита́ющих па́мять твою. /Кандак, сьпеў 4

па-беларуску:

Ме́ркаю пра́ўднасьці /

з'яўля́ешся ты, о́йча наш Сямёне, /

жыцьцё сваё па-ева́нгельску ўладкава́ў /

і па́ству некрываду́шна навуча́ў, /

таму́ ў сьвятле́ невячэ́рнім знахо́дзішся, /

Трохсо́нячным Адзі́нствам увянча́ны, /

і нас да збаўле́ньня настаў //

боганатхнёнымі тваімі малітвамі. /


па-царкоўна-славянску:

Ме́рило пра́ведное / явля́ешися, о́тче наш Симео́не, /

житие́ ева́нгельски устроя́яй / и па́ству твою нелицеме́рно науча́яй, /

сего́ ра́ди во све́те невече́рнем пребыва́еши, /

от Трисо́лнечныя Еди́ницы увенча́нный / и нас ко спасе́нию наста́ви //

богоприя́тными твои́ми моли́твами. /