Трапар і Кандак

Усіх  Сьвятых  зямлі  Беларускае

Нядзеля Ўсіх Сьвятых, што ў зямлі Беларускай зазьзялі /

                          Неделя всех святых, в земли Белорустей просиявших.           

 (Нядзеля 2-я пасьля Сёмухі – 1-я нядзеля Пятроўскага Паста)

 

Трапар, сьпеў 5

          па-царкоўна-славянску:

Почти́ Господь Белорусский край / святыми Ему благоугоди́вшими: /

святители, мученики, преподобными и праведными, /

ве́рно Господеви послужи́вшими / и мзду трудов прия́вшими; /

к темже ныне и мы вопие́м: /  о нас молитеся ко Господу, //

да в вере и де́лех плод добр принесе́м. /

 

          па-беларуску:

Ушанава́ў Госпад Беларускі край / сьвятымі, што добра дагадзі́лі Яму: /

сьвяце́ньнікамі, мучанікамі, звышгоднымі й пра́ўднымі, /

якія ве́рна  Госпаду паслужылі / і ўзнагароду за подзьвіг атрыма́лі; /

да іх жа цяпер і мы ўскліка́ем: / за нас маліцеся Госпаду, //

каб мы ў ве́ры й спра́вах плод добры прыне́сьлі. /

 

Іншы Трапар, глас 8:

па-царкоўна-славянску:

Якоже плод красный Твоего спасительнаго сеяния, /

земля Белорусская приносит Ти, Господи, /

вся святыя, в той просиявшия. /

Тех молитвами в мире глубоце Церковь и страну нашу /

Богородицею соблюди, Многомилостиве. /

па-беларуску:

Як плод прыгожы Твайго збаўнага зьзяньня, /

зямля Беларуская прыносіць Табе, Госпадзе, /

Усіх Сьвятых, якія ў ёй зазьзялі. /

Іхнымі малітвамі ў поўным спакоі Царкву й краіну нашу /

малітвамі Багародзіцы захавай, Шматлітасьцівы. /

 

Кандак, сьпеў 3

          па-царкоўна-славянску:

Божии уго́дницы Белорусския земли /

ныне со дерзнове́нием предстоя́т Престолу Святыя Троицы /

и невидимо за ны мо́лятся Богу о стране нашей, //

прося́ нам мир и ве́лию милость. /

 

          па-беларуску:

Божыя ўгоднікі Беларускае зямлі /

сёньня са спадзяваньнем стаяць перад Прастолам Святой Тройцы /

і нябачна за нас моляцца Богу й за краіну нашу, //

просячы нам міру й вялікае міласьці. /

 

Іншы Кандак, сьпеў 3

па-царкоўна-славянску:
Подобен: Дева днесь:

Днесь лик святых, в земли нашей Богу угодивших, /

предстоит в Церкви и невидимо за ны молится Богу. /

Ангели с ним славословят, и вси святии Церкве Христовы ему спразднуют, //

о нас бо молят вси купно Превечнаго Бога. /

па-беларуску:

Сёньня сойм сьвятых, што ў зямлі нашай Богу дагадзілі, /

стаіць у Царкве й нябачна за нас моліцца Богу. /

Анёлы зь ім сьпяваюць, і ўсе сьвятыя Царквы Хрыстовае зь імі разам сьвяткуюць, //

бо за нас усе супольна моляць Спрадвечнага Бога. /

Узьвялічваньне

па-царкоўна-славянску:

Величаем вас, / святии Белорусския земли, / и чтим святую память вашу, / вы бо молите о нас Христа Бога нашего. /

 

па-беларуску:

Узьвялічваем вас, / Сьвятыя Беларускае зямлі, / і шануем сьвятую памяць вашу, / бо вы моліце за нас Хрыста Бога нашага. /

 

НА  ЛІТУРГІІ.

па-беларуску:
Дабрашча́сныя нядзе́льнага сьпеву на 6 і сьвяты́х на 4:

Ня ме́чам зямлю на́шую ўспадкоўваем, але правіцаю Тваёю і сілаю Тваёю, і прасьвятле́ньнем аблічча Твайго́, і сьлязьмі сьвяты́х Тваіх, по́дзьвігамі й по́там, крывёю й вучэньнем Ба́цькаўшчына на́шая ўмацава́лася.

Калі адступілі ад Цябе́ і запаве́ты Твае́ не выко́нвалі, тады адрынуў нас і паваліў Ты, і болей за ўсё язы́к прынізіўся, але зьлітуйся над на́мі, Бо́жа, Збаўца на́ш, сьвяты́мі Тваімі мольбамі.

Сла́ва: О, Тро́йце Боская! павярні лёс на́ш, вылячы хваробы й смутак на́шыя, абудзі ду́х на́ш ад ляноты й сна́ грахо́ўнага, хай годныя бу́дзем бацькоў і братоў на́шых, што по́дзьвігамі сваімі на зямлі на́шай імя Тваё прасла́вілі.

І цяпе́р: Разкіданае зьбяры, адрынутае павярні, адпа́ўшых ад веры Правасла́ўнае зноў навярні, заплаканых і тужлівых суцеш, зямлю на́шую, яка́я падверглася разбурэньню, загой, Прасьвядную, са сьвяты́мі суайчы́ньнікамі на́шымі, што Бо́га за на́с моляць.

Па ўвахо́дзе: трапа́р нядзе́льны, і хра́му Багаро́дзіцы, такса́ма сьвяты́х. Канда́к нядзе́льны. Сла́ва: сьвяты́х. І цяпер, хра́му Багаро́дзіцы, альбо Заступніца хрысьціянаў бездакорная...

Пракімен нядзе́льны, сьпеў 1: Хай будзе, Го́спадзе, міласьць Твая́ на на́с, бо мы надзею ўсклада́ем на Цябе. Верш: Ра́дуйцеся, пра́ўдныя, у Го́спадзе, пра́вым належыць пахвала́. Пракімен сьвяты́х, сьпеў 7: Ушанава́ная Го́спадам сме́рць звышго́дных Яго́.

Да Рымлянаў пасла́ньне сьвятога Апо́стала Па́ўла чытаньне. Пача́так 81 ад паловы (2:10-16).

І сьвяты́х, да Жыдоў. Пача́так 330 (11:33-12:2).

Алілу́яр, сьпеў 1: Бо́г дае адплату мне, і заваёўвае лю́дзей для мяне. Верш: Узьвялічвай паратунак цара, і твары міласць хрысту́ сваяму́ Давіду, і семю Яго́наму на вякі. І сьвяты́х. Верш: Весяліцеся ў Го́спадзе, і ра́дуйцеся, пра́ўдныя.

Дабравесьце нядзе́льнае чарго́вае. І сьвяты́х паводле Маце́я, пача́так 10 (4:25-5:12).

 Прыча́сны: Хваліце Го́спада зь нябёсаў, хваліце Яго́ ў вышынях. І сьвяты́х: Ра́дуйцеся пра́ўдныя ў Го́спадзе, пра́вымъ належыць пахвала́.

 

па-царкоўна-славянску:
Блаже́нна воскре́сна гла́са на 6 и святы́хъ на 4:

Не мече́мъ зе́млю на́шу наслѣ́дихомъ, но десни́цею Твое́ю и мы́шцею Твое́ю, и просвѣще́ніемъ лица́ Твоего́, и святы́хъ Твои́хъ слеза́ми, по́двиги и по́ты, кровьми́ и уче́ніи оте́чество на́ше утверди́ся.

Егда́ отступи́хомъ отъ Тебе́ и за́повѣди Твоя́ не сотвори́хомъ, тогда́ отри́нулъ ны́ еси́ и низложи́лъ еси́, и па́че всѣ́хъ язы́къ ума́лихомся, но пощади́ на́съ, Бо́же, Спаси́телю на́шъ, святы́хъ Твои́хъ мольба́ми.

Сла́ва: О, Тро́ице Пребоже́ственная! возврати́ плѣне́ніе на́ше, уврачу́й болѣ́зни и ско́рби на́ша, воздви́гни ду́хъ на́шъ отъ лѣ́ности и сна́ грѣхо́внаго, да досто́йни бу́демъ отце́въ и бра́тій на́шихъ, по́двиги свои́ми въ земли́ на́шей и́мя Твое́ просла́вльшихъ.

И ны́нѣ: Расточе́нныя собери́, отлуче́нныя возврати́, отпа́дшія отъ вѣ́ры Правосла́вныя па́ки обрати́, пла́чущія и скорбя́щія утѣ́ши, земли́ на́шея подви́гшіяся сокруше́ніе исцѣли́, Благода́тная, со святы́ми соо́тчичи на́шими Бо́га о на́съ умоля́ющи.

По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и хра́ма Богоро́дицы, та́же святы́хъ. Конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва: святы́хъ. И ны́нѣ, хра́ма Богороди́цы, или́ Предста́тельство христіа́нъ непосты́дное.

Прокіменъ воскре́сенъ, гла́съ 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на на́съ, я́коже упова́хомъ на Тя́. Стіхъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́. Прокіменъ святы́хъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Къ Ри́мляномъ посла́нія свята́го Апо́стола Па́вла чте́ніе. Зача́ло 81 отъ полу́.

Бра́тіе, сла́ва и че́сть и ми́ръ вся́кому, дѣ́лающему благо́е, Іуде́еви же пре́жде и Еллину. Нѣ́сть бо на лица́ зрѣ́нія у Бо́га. Ели́цы бо беззако́нно согрѣши́ша, беззако́нно и поги́бнутъ, и ели́цы въ зако́нѣ согрѣши́ша, зако́номъ су́дъ пріи́мутъ. Не слы́шателіе бо зако́на пра́ведни предъ Бо́гомъ, но творцы́ зако́на, сíи оправдя́тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́мъ зако́нная творя́тъ, сíи, зако́на не иму́ще, са́ми себѣ́ су́ть зако́нъ. Иже явля́ютъ дѣ́ло зако́нное напи́сано въ сердца́хъ свои́хъ, спослу́шествующи и́мъ со́вѣсти, и между́ собо́ю помысло́мъ осужда́ющымъ или́ отвѣща́ющимъ, въ де́нь, егда́ су́дитъ Бо́гъ та́йная человѣ́комъ, по благовѣ́стію моему́, Іису́сомъ Христо́мъ.

И святы́хъ, ко Евре́емъ. Зача́ло 330.

Бра́тіе, святíи вси́ вѣ́рою побѣди́ша ца́рствія, содѣ́яша пра́вду, получи́ша обѣтова́нія, загради́ша уста́ льво́въ, угаси́ша си́лу о́гненную, избѣго́ша о́стрея меча́, возмого́ша отъ не́мощи, бы́ша крѣ́пцы во бране́хъ, обрати́ша въ бѣ́гство полки́ чужи́хъ; прія́ша жены́ отъ воскресе́нія ме́ртвыя своя́; инíи же избіе́ни бы́ша, не пріе́мше избавле́нія, да лу́чшее воскресе́ніе улуча́тъ; друзíи же руга́ніемъ и ра́нами искуше́ніе прія́ша, еще́ же и у́зъ и темни́цъ, ка́меніемъ побіе́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, убíйствомъ меча́ умро́ша, проидо́ша въ ми́лотехъ, и въ ко́зіяхъ ко́жахъ, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени; и́хже не бѣ́ досто́инъ [ве́сь] мíръ, въ пусты́няхъ скита́ющеся, и въ гора́хъ, и въ верте́пахъ, и въ про́пастехъ земны́хъ. И сíи вси́ послу́шествовани бы́вше вѣ́рою, не прія́ша обѣтова́нія, Бо́гу лу́чшее что́ о на́съ предзрѣ́вшу, да не безъ на́съ соверше́нство пріи́мутъ. Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грѣ́хъ, терпѣ́ніемъ да тече́мъ на предлежа́щій на́мъ по́двигъ, взира́юще на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Іису́са.

Аллилу́ія, гла́съ 1: Бо́гъ дая́й отмще́ніе мнѣ́, и покори́вый лю́ди подъ мя́. Стіхъ: Велича́яй спасе́нія царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду, и сѣ́мени Его́ до вѣ́ка. И святы́хъ. Стіхъ: Весели́теся о Го́сподѣ, и ра́дуйтеся, пра́ведніи.

Ева́нгеліе воскре́сное рядово́е. И святы́хъ отъ Матѳе́я, зача́ло 10.

 Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ, хвали́те Его́ въ вы́шнихъ. И святы́хъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.