Трапар і Кандак

Дабраверны князь Расьцісла́ў Смаленскі.

(14 / 27 сакавіка; 1167 г.)

Трапа́р, сьпеў 6.

па-царкоўна-славянску:

Обрете́ тя строи́теля гра́дов и церкве́й /
земл
я́  Ки́евская и Белору́сская Смоле́нская, /
вел
и́кий кня́же Ростисла́ве, /
см
у́ты устраня́л еси́, еди́нство храня́, /
т
е́мже Госпо́дь тебе́ му́дрость низпосла́, /
сег
о́ ра́ди Христу́ Бо́гу моли́ся //
спаст
и́ся душа́м на́шим. /

па-беларуску:

Атрыма́ла цябе́, будаўніка́ гарадо́ў і цэркваў, /
зямл
я́  Кíеўская і Белару́ская Смале́нская, /
вял
íкі кня́же Расьцісла́ве, /
см
у́ты спыня́ў ты, адзíнства захо́ўваючы, /
там
у́ Го́спад табе́ му́драсьць пасла́ў, /
дз
е́ля гэтага Хрысту́ Бо́гу малíся, //
каб зб
а́віліся ду́шы на́шыя. /

Канда́к, сьпеў 4.

па-царкоўна-славянску:

Измла́да яви́лся еси́ Боже́ственный сосу́д, / Ду́ха Свята́го испо́лнен, /

от благове́рных роди́телей произше́д, /

вели́кий кня́же Ростисла́ве-Михаи́ле,/

Смоле́нска и Ки́ева похвало́ и всея́ Белору́сския земли́ украше́ние, /

правосла́вныя ве́ры и благоче́стия ревни́телю, /

гра́дов и церкве́й усе́рдный строи́телю. /

И ны́не, в Небе́снем Иерусали́ме пребыва́я, /

со все́ми святы́ми сро́дники твои́ми,/ моли́ся, блаже́нне, за град и лю́ди, //

почита́ющия святу́ю па́мять твою́. /

 

па-беларуску:

Зь юна́цтва стаў ты Бо́скім сасу́дам, / Ду́хам Сьвяты́м напо́ўненым, /

ад дабраве́рных бацько́ў пахо́дзячы, / вялíкі кня́жа Расьцісла́ве-Міха́йле, /

Смале́нска й Кíева сла́ва і ўсяе́ Белару́скае зямлí ўкра́са, /

правасла́ўнае ве́ры й пабо́жнасьці руплíвец, /

гарадо́ў і цэркваў дба́йны будаўнíк. /

І цяпе́р, у Нябе́сным Ярусалíме знахо́дзячыся, /

з усíмі сьвяты́мі сваяка́мі тваíмі, /

малíся, дабрашча́сны, за го́рад і людзе́й, //

якíя ўшано́ўваюць сьвяту́ю па́мяць тваю́. /

 

Служба агульная дабравернаму князю адзінаму.