Акафіст (па-царкоўна-славянску)

Ака́фіст

святараму́чаніку Мака́ру, Мітрапалíту Кíеўска-Літо́ўскаму, Вíленскаму,

цудатво́рцы (1 / 14 траўня, +1497).

па-царкоўна-славянску:

 

Ака́ѳистъ священному́ченику Мака́рію, митрополи́ту Кíевскому, чудотво́рцу.

 

Конда́къ 1.

Избра́нный чудотво́рче и пресла́вный уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче на́шъ Мака́ріе, при́сно отъ лю́тыхъ напа́стей моли́твами твои́ми избавля́еми прино́симъ ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, не преста́й отъ всѣ́хъ бѣ́дъ свобожда́ти любо́вію тебѣ́ зову́щихъ:

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Икосъ 1.

Ангела земна́го зва́ніемъ и человѣ́ка небе́снаго житіе́мъ, яви́ тя́ небесе́ и земли́ Созда́тель, Ему́же предстоя́ и ликовству́я непреста́нно съ небе́сными чи́нми, славосло́віе возсыла́еши и моле́ніемъ грѣ́шныхъ люде́й отъ земли́ вне́млеши, услы́ши и на́съ, ко предста́тельству твоему́ усе́рдно взыва́ющихъ:

Ра́дуйся, я́ко по и́мени твоему́ и житіе́ твое́ блаже́нное; ра́дуйся, Тро́ическимъ еди́нствомъ священнота́йнѣ пpосвѣща́яйся.

Ра́дуйся, къ Тріѵпоста́сному Свѣ́ту и на́ша ду́ши возводя́й; ра́дуйся, во́лю избра́вшаго тя́ Го́спода сотвори́вый.

Ра́дуйся, и на́съ твори́ти во́лю Его́ свои́мъ житіе́мъ науча́яй; ра́дуйся, Спаси́теля Бо́га любве́ и́скренній подража́телю.

Ра́дуйся, и на́ша ду́ши любо́вію Креста́ Его́ просвѣща́яй; ра́дуйся, Ду́ха Пресвята́го сосу́де избра́нный.

Ра́дуйся, и на на́съ благода́ть Его́ призыва́яй; ра́дуйся, съ Цари́цей Небе́сной предъ Спаси́телемъ на́шимъ предста́телю.

Ра́дуйся, непреста́нный а́нгеловъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, о ро́дѣ человѣ́честѣмъ усе́рдный моли́твенниче.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 2.

Ви́дяще святы́я мо́щи твоя́, мно́гая чудеса́ источа́ющая, и покланя́ющеся и́мъ, я́ко ди́вному зна́менію ми́лости Госпо́дни въ земли́ на́шей, ра́достно благодари́мъ Бо́га, благоговѣ́йно пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумомъ просвѣще́ннымъ свы́ше вразумля́я заблу́ждшія, си́льный побо́рникъ бы́лъ еси́ и́стины Христо́вы, святи́телю Мака́ріе, егда́ въ странѣ́ Лито́встѣй ца́ріе зе́мстіи и кня́зи лю́дстіи собра́шася вку́пѣ на вѣ́рныхъ ча́дъ Це́ркве Христо́вы. Мы́ же, труды́ и моли́твами твои́ми отъ иноплеме́ннаго и иновѣ́рнаго и́га изба́вльшеся, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, гра́да Ви́льны сла́вное прозябе́ніе; ра́дуйся, вѣ́рный храни́телю апо́стольскихъ преда́ній.

Ра́дуйся, и́стины Правосла́вія стра́же неусы́пный; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стія несокруши́мый.

Ра́дуйся, святи́телей дре́внихъ подража́телю; ра́дуйся, крѣ́посте на́ша духо́вная.

Ра́дуйся, тве́рдое вѣ́ры и пра́вды охране́ніе; ра́дуйся, па́стыремъ и пасо́мымъ о́бразе благоче́стія.

Ра́дуйся, Це́ркве пресла́вная красото́; ра́дуйся, архіере́евъ добро́то.

Ра́дуйся, Правосла́вія свѣти́ло; ра́дуйся, я́ко духо́вную же́ртву непреста́нно ко Го́споду возно́сиши.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 3.

Си́ла свы́ше осѣни́ тя́, и́стинный па́стырю ду́шъ христіа́нскихъ, егда́ проти́ву волко́въ злы́хъ, и́щущихъ ста́до Христо́во расхи́тити, тве́рдо стоя́лъ еси́, и духо́вная ча́да твоя́ и благовѣ́рную княги́ню въ Правосла́віи укрѣпи́лъ еси́. И ны́нѣ на небесѣ́хъ предстоя́ Христу́ Бо́гу, моли́ Го́спода сла́вы, да умно́житъ въ земли́ на́шей благоче́стіе и единомы́сліе; оступи́вшія же отъ Правосла́вныя Це́ркве свѣ́томъ позна́нія Своего́ да озари́тъ, да и тíи съ на́ми воззову́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я вои́стинну, блаже́нне Мака́ріе, вели́кую любо́вь ста́ду своему́, лю́демъ [Бѣлору́сскимъ] яви́лся еси́ наста́вникъ му́дрый ко спасе́нію, на́мъ же моли́твенникъ те́плый и ско́рый помо́щникъ показа́лся еси́, вся́ подвиза́я благода́рно взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, отъ ру́къ ага́рянскихъ сме́ртную испи́вый ча́шу; ра́дуйся, отъ у́стъ вѣ́рныхъ сего́ ра́ди при́сно восхваля́емый.

Ра́дуйся, му́чениче, къ небе́снымъ селе́ніемъ ду́хъ на́шъ при́сно возводя́й; ра́дуйся, подви́жниче, на́съ, отъ ю́ности страстьми́ обурева́емыхъ, безстра́стію поуча́яй.

Ра́дуйся, па́стырю, благовѣству́яй на́мъ глаго́лъ Христо́въ си́лою мно́гою; ра́дуйся, о́тче, ча́домъ свои́мъ пу́ть ко спасе́нію показа́вый.

Ра́дуйся, гра́да Кíева небе́сный покрови́телю; ра́дуйся, священнослужи́телемъ до́брый наста́вниче.

Ра́дуйся, мона́ховъ и мірски́хъ люде́й му́дрый учи́телю; ра́дуйся, страны́ на́шея пресла́вный свѣти́льниче.

Ра́дуйся, всѣ́хъ моля́щихся прибѣ́жище; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 4.

Бу́рею лати́нскаго неи́стовства и блужда́нія обурева́еміи [бѣлору́сстіи] лю́діе обрѣто́ша въ тебѣ́, священному́чениче Мака́ріе, ко́рмчаго изря́дна во спасе́ніе. Тѣ́мже и мы́, зря́ жите́йское мо́ре, воздвиза́емое бу́рею страсте́й и невѣ́рія, притека́емъ къ ти́хому приста́нищу моли́твъ твои́хъ, и къ Бо́гу, возводя́щему отъ тли́ живо́тъ на́шъ, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше и ви́дѣвше, свя́те Мака́ріе, бли́жніи и да́льніи души́ твоея́ добро́ту и свя́тость житія́ твоего́, избра́ша тя́ въ архипа́стыря Це́ркве [Лито́вско-Ру́сскія], и обрѣто́ша въ тебѣ́ па́стыря до́бра, за о́вцы своя́ ду́шу положи́ти гото́ваго, съ весе́ліемъ взыва́ху:

Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій, пресла́вный; ра́дуйся, сосу́де чистоты́ и ре́вности испо́лненный.

Ра́дуйся, церко́вная похвало́; ра́дуйся, ле́сти лати́нскія посрами́телю.

Ра́дуйся, Правосла́вія догма́товъ уясни́телю; ра́дуйся, гони́мыхъ пра́вды ра́ди защи́тниче.

Ра́дуйся, любому́дрствующихъ въ Бо́зѣ благíй совѣ́тниче; ра́дуйся, лука́ваго мудрова́нія обличи́телю.

Ра́дуйся, воздержа́нія учи́телю; ра́дуйся, въ простотѣ́ се́рдца вѣ́рующимъ свѣ́тлое вѣ́ры пра́вило.

Ра́дуйся, въ уничиже́ніи житіе́ свое́ проводя́щимъ, о́бразе кро́тости и смире́нія; [ра́дуйся, спаса́ющихся ободре́ніе].

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 5.

Боготе́чною звѣздо́ю восте́клъ еси́, святи́телю Мака́ріе, ко свято́му гра́ду Кíеву, ре́вностію снѣда́емь о до́мѣ Бо́жіемъ и о спасе́ніи вруче́нныхъ ти́ ду́шъ. Аще и вѣ́далъ еси́ о наше́ствіи ага́рянъ, съ мече́мъ сме́рти ожида́вшихъ тя́ на пути́, оба́че вся́ презрѣ́лъ еси́ во е́же испо́лнити до́лжная, и соверши́въ хотѣ́ніе твое́, въ собо́рнѣй це́ркви гра́да Кíева ны́нѣ нетлѣ́нно почива́еши, и ча́домъ твои́мъ вы́ну предстои́ши. Научи́, о блаже́нне, и на́съ, разсла́бленныхъ ду́хомъ, [пу́ть спасе́нія въ Бо́зѣ соверша́ти, и на пути́] вся́ напа́сти моли́твами твои́ми препобѣжда́ти, да ни сме́рть, ни живо́тъ не разлуча́тъ ны́ отъ любве́ Бо́жія, ниже́ заключа́тъ усте́нъ на́шихъ, вопію́щихъ Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Уви́дѣвше ве́си Скрыголо́вскія лю́діе, въ це́ркве су́щіи, ага́рянъ нечести́выхъ губи́тельное наше́ствіе, и сме́ртнымъ у́жасомъ одержи́ми бы́вше, бѣжа́ху. Ты́ же, о досточу́дне, я́ко до́блій во́инъ Христо́въ, на стра́жи служе́нія твоего́ пребы́лъ непоколеби́мъ, и та́ко мече́мъ нечести́выхъ отъ служе́нія вре́меннаго преста́вленъ еси́ къ славосло́вію вѣ́чному предъ Го́сподемъ вся́ческихъ, Ему́же съ го́рними чи́нми сослужа́, пріими́ на́ша хвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, съ безкро́вною же́ртвою кро́вь свою́ въ же́ртву уго́дную Бо́гу принесы́й; ра́дуйся, съ херуви́мы Животворя́щей Тро́ицѣ трисвяту́ю пѣ́снь при́сно припѣва́яй.

Ра́дуйся, съ небе́сными чи́нми неви́димо дориноси́мо, къ Бо́гу вознесе́нный; ра́дуйся, съ пра́ведными вѣ́чное «аллилу́ія» воспѣва́яй.

Ра́дуйся, до кро́ве исповѣ́давый Тро́ицу единосу́щную; ра́дуйся, горѣ́ имѣ́яй пламенѣ́ющій ду́хъ.

Ра́дуйся, досто́йно возблагодари́вый Го́спода; ра́дуйся, съ шестикрыла́тыми и многоочи́тыми побѣ́дную пѣ́снь пою́щій.

Ра́дуйся, пречи́стыхъ Та́инъ Христо́выхъ вои́стинну въ жи́знь вѣ́чную причасти́выйся; ра́дуйся, свята́я во освяще́ніе вкуси́вый.

Ра́дуйся, апо́стольскія вла́сти и че́сти прее́мниче; ра́дуйся, чуде́съ исто́чниче.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ и́стины правосла́вныя яви́лся еси́, богому́дре Мака́ріе, я́коже бо дре́вле во святѣ́мъ гра́дѣ равноапо́стольная Еле́на съ патріа́рхомъ Мака́ріемъ честны́й Кре́стъ воздвиза́ше лю́демъ взыва́вшимъ: «Го́споди, поми́луй», си́це и ты́, [бѣлору́сскаго] Сіо́на первосвяти́телю, съ княги́нею Еле́ною въ сердца́хъ вѣ́рныхъ о́ный Кре́стъ утвержда́лъ еси́, да вси́ еди́нѣмъ се́рдцемъ и еди́ными усты́ взыва́ютъ на не́мъ Пригвожде́нному: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ въ хра́мѣ Прему́дрости Госпо́дни чу́дный свѣ́тъ отъ пречи́стыхъ моще́й твои́хъ, преди́вный чудотво́рче, его́же ви́дѣвша два́ му́жа, повѣ́даста благоговѣ́йнѣйшему первосвяти́телю Іову и всѣ́мъ лю́демъ прославля́юща Бо́га, такову́ю благода́ть ти́ да́вшаго, ро́ди же [бѣлору́сстіи] отъ лѣ́тъ дре́внихъ навыко́ша воспѣва́ти ти́:

Ра́дуйся, свѣти́льниче, огне́мъ Боже́ственныя благода́ти возжже́нный; ра́дуйся, благовѣсти́телю свѣ́та Христо́ва.

Ра́дуйся, а́нгельское житіе́ явля́яй; ра́дуйся, грѣ́шникомъ наста́вниче покая́нія.

Ра́дуйся, я́ко твои́мъ хода́тайствомъ благода́ть спасе́нія всѣ́мъ да́руется; ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами расточе́нная ча́да церко́вная собира́ются.

Ра́дуйся, я́ко твои́мъ моле́ніемъ зло́ба и кова́рство посрамля́ются; ра́дуйся, яко предста́тельствомъ твои́мъ ми́ромъ огражда́емся.

Ра́дуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующимъ; ра́дуйся, хода́таю небе́сныхъ и земны́хъ бла́гъ почита́ющимъ святу́ю па́мять твою́.

Ра́дуйся, о лю́дехъ те́плое моле́ніе вознося́й; ра́дуйся, всѣ́хъ моля́щихся прибѣ́жище.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 7.

Хотя́й предста́вити Го́споду о́вцы твоя́ лю́ди избра́ны, потща́лся еси́ всемѣ́рно княги́ню Еле́ну и лю́ди утверди́ти въ правовѣ́ріи, всѣ́хъ наставля́я къ житію́ богоуго́дному. Не преста́й, святи́телю, и ны́нѣ о ста́дѣ твое́мъ моли́тися Вседержи́телю Бо́гу, да пода́стъ народоправи́телемъ му́дрость [и си́лу, па́стыремъ ре́вность] о до́мѣ Госпо́днемъ и всѣ́мъ вся́, я́ко же спасе́нію поле́зная, о ни́хже благодаря́ще Бо́га, да вопію́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое зна́меніе ми́лости Своея́ яви́ Щедрода́тель Госпо́дь гра́ду Кíеву, множа́е [столѣ́тія] нетлѣ́нны сохраня́я честны́я мо́щи твоя́, священному́чениче блаже́нне Мака́ріе, о се́мъ благодаря́ще Ди́внаго во святы́хъ Го́спода, съ любо́вію ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, я́ко кро́вію твое́ю, а́ки багряни́цею, Це́рковь украси́ся; ра́дуйся, я́ко нетлѣ́ннымъ тѣ́ломъ твои́мъ, а́ки алма́зомъ безцѣ́ннымъ, хра́мъ Прему́дрости Госпо́дни просвѣти́ся.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю чи́нъ святи́тельскій возвесели́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ли́къ му́ченическій преумно́жися.

Ра́дуйся, я́ко кро́вію твое́ю сѣ́мена вѣ́ры въ земли́ на́шей возрасти́шася; ра́дуйся, я́ко тобо́ю небеса́ возвесели́шася.

[Ра́дуйся, я́ко о тебѣ́ и земля́ ра́дуется;] ра́дуйся, о Ду́сѣ Свя́тѣ ду́ши благочести́выя возвеселя́яй.

Ра́дуйся, печа́ль, я́же по Бо́зѣ, ка́ющимся подава́яй; ра́дуйся, въ терпѣ́ніи кре́стъ скорбе́й несу́щихъ утвержда́яй.

Ра́дуйся, бо́дросте, во обстоя́ніи су́щихъ; ра́дуйся, напа́ствуемымъ му́жествомъ снабдѣ́ніе.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 8.

Стра́нное ку́пно же и ди́вное видѣ́ніе яви́ся обрѣ́тшимъ тя́ въ це́ркви Скрыголо́встѣй магомета́номъ, [егда́ узрѣ́вша тя́, святи́телю Христо́въ, еди́наго то́кмо] безтре́петно престо́лу Госпо́дню предстоя́ща и моле́ніе о соедине́ніи всѣ́хъ возсыла́юща, оба́че си́мъ не вразуми́шася, нечести́віи, христіа́нски воспѣ́ти Влады́цѣ всѣ́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь въ Бо́зѣ живе́ши, преблаже́нне о́тче на́шъ, но и на́съ, грѣ́шныхъ, не оставля́еши, сла́ву въ вы́шнихъ Бо́гу воспѣва́еши, и здѣ́ пречи́стыми моща́ми твои́ми пребыва́еши. Тѣ́мже, я́ко жи́ву су́щу съ на́ми, отъ всего́ се́рдца гла́съ хвалы́ прино́симъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко по сло́ву апо́стольскому всѣ́мъ вся́ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко спасе́нія ра́ди ча́дъ твои́хъ себе́ на сме́рть преда́лъ еси́.

Ра́дуйся, посѣща́вый ста́до твое́ не ну́ждою, но во́лею и по Бо́зѣ; ра́дуйся, ра́бе Госпо́день благíй и вѣ́рный.

Ра́дуйся, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, да́нный тебѣ́ тала́нтъ преумно́живый.

Ра́дуйся, въ мзду́ прія́вый благода́ть исцѣле́ній; ра́дуйся, боля́щихъ здра́віе.

Ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе; ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ въ Правосла́віи на́съ утвержда́яй.

Ра́дуйся, я́ко твоего́ нетлѣ́ннаго тѣлесе́ де́мони трепе́щутъ; ра́дуйся, и на́съ, предъ гро́бомъ твои́мъ стоя́щихъ, умиле́нія исполня́еши.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 9.

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся пресла́внѣй кончи́нѣ твое́й, е́юже житіе́ твое́ досто́йно вѣнча́лъ еси́. Ли́къ страстоте́рпцевъ съ любо́вію тя́ пріусво́и, та́кожде и Це́рковь [Лито́вско-Ру́сская],  ку́пно со Влади́міромъ и Ольгою, со страстоте́рпцы Бори́сомъ и Глѣ́бомъ, съ Михаи́ломъ святи́телемъ, со Анто́ніемъ и Ѳеодо́сіемъ и всѣ́ми чудотво́рцы Пече́рскими въ моли́твенники тя́ пріе́мши, благода́рно о тебѣ́ вопіе́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйства на́шего не́мощь, восхвали́ти тя́ хотя́ще, до́брѣ вѣ́мы, оба́че да не отри́нетъ на́съ благосты́ня твоя́, изъ глубины́ се́рдца вопію́щихъ:

Ра́дуйся, архіере́ю Бо́га Вы́шняго; ра́дуйся, па́стырю на́шъ до́брый.

Ра́дуйся, пра́вды служи́телю нелицепрія́тный; ра́дуйся, въ безвѣ́стности нача́ло житія́ своего́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, тѣ́мъ пастыренача́льнику Христу́ подража́вый; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Бо́жія явле́на бы́ша.

Ра́дуйся, я́ко кра́я жела́ній дости́глъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ тебѣ́ му́дрствовася, е́же и во Христѣ́ Ісу́сѣ.

Ра́дуйся, я́ко послушли́въ бы́лъ еси́ Ему́ да́же до сме́рти, сме́рти же му́ченическія; ра́дуйся, я́ко вся́ко колѣ́но небе́сныхъ и земны́хъ восхваля́етъ тя́.

Ра́дуйся, во сла́ву Христо́ву потруди́выйся; ра́дуйся, любве́ Боже́ственныя испо́лненный.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ отъ вѣ́чныя ги́бели ста́до твое́, злоухищре́ніи лати́нскими прельща́емое, подъя́лъ еси́, блаже́нне, труды́ мно́гія и болѣ́зни: обходя́ бо гра́ды и ве́си, кня́зи и лю́ди утѣша́лъ еси́, па́стыри поуча́лъ еси́, проти́вящихся и́стинѣ облича́лъ еси́, вся́ко тща́ніе прилага́я, да вси́ правосла́вніи воспѣва́ютъ Бо́гу согла́сную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ тве́рдая бы́лъ еси́ правосла́внымъ, [литви́намъ-руси́намъ] проти́ву враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и ны́нѣ, уго́дниче Христо́въ, моли́твами твои́ми, во́лны невѣ́рія и лжеуче́ній отврати́ отъ на́съ, оте́чество твое́ сохрани́ отъ гла́да, губи́тельства, наше́ствія иноплеме́нниковъ и междоусо́бныя бра́ни, и отъ вся́кихъ бѣ́дъ, да благода́рно зове́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, на Це́рковь святу́ю возстаю́щимъ си́льный противобо́рче; ра́дуйся, провозвѣ́стникомъ Ева́нгелія неутоми́мый споспѣ́шниче.

Ра́дуйся, во тмѣ́ заблужде́ній сѣдя́щихъ свѣ́томъ Христо́вымъ просвѣща́яй; ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве, его́же утверди́ Прему́дрость Бо́жія.

Ра́дуйся, на язы́ки, бра́ни хотя́щія, гнѣ́въ Бо́жій пролива́яй; ра́дуйся, миротво́рцемъ ми́лость Госпо́дню посыла́яй.

Ра́дуйся, сла́во и благопоспѣше́ніе люде́й правосла́вныхъ; ра́дуйся, на враги́ побѣ́ды во́инству на́шему хода́таю.

Ра́дуйся, устраше́ніе ага́рянскихъ по́лчищъ; ра́дуйся, злоче́стія и непрія́зни искорени́телю.

Ра́дуйся, ми́ра и незло́бія учи́телю; ра́дуйся, на по́двигъ бра́ни духо́вныя вдохнови́телю.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 11.

Пѣ́снь трисвяту́ю съ херуви́мы и серафи́мы Животворя́щей Тро́ицѣ припѣва́я, о́тче на́шъ Мака́ріе, посо́бствуй и на́мъ, жите́йскія попече́нія отлага́юще во вся́ времена́ гла́сы преподо́бными воспѣва́ти на херуви́мѣхъ Сѣдя́щему: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣти́льникъ горя́й и свѣтя́й, показа́лся еси́, святи́телю Христо́въ, егда́ изъ-подъ спу́да смире́ннаго и́ноческаго жи́тельства поста́вленъ бы́лъ еси́ на свѣ́щницѣ митропо́ліи Кíевскія[-Лито́вскія], да свѣ́тиши всѣ́мъ ча́домъ Це́ркви Бѣлору́сскія, благода́рно тебѣ́ зову́щимъ:

Ра́дуйся, я́ко свѣ́тъ тво́й просвѣти́ся предъ вѣ́рными и невѣ́рными; ра́дуйся, я́ко о тебѣ́ вси́ вѣ́рніи просла́виша Отца́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, свѣ́те, его́же не объя́тъ тма́ лати́нская; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ма́ти градо́въ ру́сскихъ — Кíевъ хва́лится.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди и вся́ [Бѣлору́сская] земля́ весели́тся; ра́дуйся, единокро́вныхъ учи́телю едине́нія.

Ра́дуйся, въ междоусо́біи су́щимъ ми́ра проповѣ́дниче; ра́дуйся, взыску́ющимъ Ца́рствія Бо́жія незри́мый наста́вниче.

Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ тружда́ющимся и обремене́ннымъ о́бразъ по́двига сего́ явля́еши; ра́дуйся, я́ко на́съ, хла́дныхъ, по́двигомъ любве́ твоея́ возгрѣва́еши.

Ра́дуйся, ревнова́ти о свое́мъ спасе́ніи на́съ науча́еши; ра́дуйся, Бо́жій избра́нниче.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 12.

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, предста́телю на́шъ, да вся́ немощна́я въ на́съ уврачу́ются, и оскудѣва́ющая воспо́лнятся; невѣ́рніи и заблу́ждшіи къ вѣ́рѣ пра́вѣй да обратя́тся, подража́юще вѣ́рѣ твое́й; малоду́шніи и отча́янніи наде́ждою несумне́нною да утвердя́тся, упова́ніемъ на моли́твы твоя́ укрѣпля́еми; жестоковы́йніи и неми́лостивіи любо́вію неоскудѣва́ющей да воспламеня́тся, и, твое́ю любо́вію распала́еми, вси́ согла́сно да воззову́тъ къ Исто́чнику вся́кія благосты́ни: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́щимъ вели́кія добродѣ́тели твоя́ и честны́мъ моще́мъ твои́мъ покланя́ющимся, достохва́льне о́тче Мака́ріе, умоли́ Го́спода си́лъ дарова́ти коему́ждо потре́бная, и возбуди́ на́съ те́пло взыва́ти ти́:

Ра́дуйся, отъ Го́спода досто́йно вѣнча́нный; ра́дуйся, а́нгелы ра́достно восхваля́емый.

Ра́дуйся, чудесы́ отъ честны́хъ моще́й твои́хъ па́че сло́ва прославля́емый; ра́дуйся, Михаи́ла, Илларіо́на и про́чихъ святи́телей Кíевскихъ досто́йный прее́мниче.

Ра́дуйся, а́ще и внеза́пную, но пресла́вную кончи́ну прія́вый; ра́дуйся, предъ престо́ломъ Госпо́днимъ неусы́пный на́шъ моли́твенниче.

Ра́дуйся, на небе́сную высоту́ воспари́вый; ра́дуйся, му́дрость змíеву и кро́тость голуби́ную сочета́вый.

Ра́дуйся, заблу́ждшія о́вцы на ра́мену свое́ю ко Отцу́ принесы́й; ра́дуйся, крѣ́пкая па́лица Христо́ва.

Ра́дуйся, и́стинная зако́на Бо́жія скрижа́ле и исто́чниче чи́стыя благода́ти; ра́дуйся, я́ко па́мять твоя́ при́сно съ похвала́ми.

Ра́дуйся, Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Конда́къ 13.

О, преди́вный и преблаже́нный уго́дниче Христо́въ, святы́й священному́чениче! Услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ ча́дъ твои́хъ, и пріе́мъ сіе́ ма́лое благохвале́ніе на́ше, многомо́щнымъ предста́тельствомъ твои́мъ, отврати́ гнѣ́въ Бо́жій, пра́ведно за грѣхи́ на́ша на ны́ дви́жимый, и испроси́ на́мъ проще́нія мно́жества беззако́ній на́шихъ, умоли́ дарова́ти христіа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, да, по вели́цѣй ми́лости Госпо́дни, му́ки вѣ́чныя изба́вльшеся, сподо́бимся улучи́ти небе́сныхъ благи́хъ, и́хже ты́ ны́нѣ наслажда́ешися, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангела земна́го... и конда́къ 1-й: Избра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва пе́рвая.

О, вели́кій уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче Ма́каріе! Въ житіи́ твое́мъ ча́дъ твои́хъ любо́вію сме́рти крѣпча́йшею возлюби́вый и за ни́хъ ду́шу свою́ преда́вый, при́зри отъ го́рнихъ оби́телей на на́съ, вонми́ воздыха́ніемъ на́шимъ серде́чнымъ, и помози́ намъ недосто́йнымъ и смире́ннымъ. Моли́ся, святи́телю ми́лостивый, да рече́тъ Онъ ми́ръ на лю́ди Своя́ и на преподо́бныя Своя́ и на обраща́ющія сердца́ къ Нему́. Да́руй на́мъ, о́тче на́шъ, ду́хъ любве́ твоея́ ко святѣ́й ма́тери на́шей Це́ркви Христо́вой, укрѣпи́ ны́, разсла́бленныя ду́хомъ, оте́ческія преда́нія храни́ти и о мимоше́дшихъ напа́стѣхъ па́мять спаси́тельную имѣ́ти и всегда́ благода́рственная Благодѣ́телю Бо́гу воспѣва́ти научи́. Умоли́ Влады́ку всѣ́хъ: стра́ждущую страну́ [Бѣлору́сскую] отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ [князе́й]; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ; предста́тельствомъ твои́мъ у престо́ла Го́спода си́лъ испроси́ Це́ркви Христо́вой отъ ересе́й и раско́ловъ огражде́ніе; къ честны́мъ моще́мъ твои́мъ притека́ющимъ и чту́щимъ святу́ю на́мять твою́ исполне́ніе благи́хъ и́хъ проше́ній, и всѣ́мъ христіа́номъ вся́ ко вре́меннѣй и вѣ́чнѣй жи́зни потре́бная, да прославля́ется о тебѣ́ пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ны́нѣ, и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

Влады́ко Го́споди Бо́же на́шъ! Неизрече́ннымъ Твои́мъ промышле́ніемъ и мно́гою благода́тію предуставля́я святы́я Своя́, измла́да богоуго́дное житіе́ избра́ннаго во іера́рсѣхъ, ди́внаго въ му́ченцѣхъ предувѣ́дый, сего́, я́ко святи́тельство свя́то, всесожже́ніе слове́сное, и́стиннаго Ева́нгелію Христо́ву послѣ́дователя просла́вилъ еси́. Тѣ́мже, по предувѣ́дѣнію до́браго твоего́ изволе́нія, тебѣ́, святи́телю Мака́ріе, Бо́гъ устро́и пу́ть страда́нія, во е́же сообра́зну ти́ бы́ти Сы́ну Его́ сме́ртію и пролія́ти свяще́нную кро́вь твою́. Ему́же усе́рдно отъ ю́ности послѣ́довалъ еси́, ле́гкій яре́мъ Христо́въ на ра́му свою́ поне́съ и сме́ртную отъ руку́ ага́рянску испи́въ ча́шу. Подвигополо́жникъ же Христо́съ Бо́гъ, ви́дяй по́двигъ страда́нія твоего́, я́ко всепло́діе же́ртвенное въ вы́шнія оби́тели прія́лъ еси́, идѣ́же со дерзнове́ніемъ предстоя́ и въ ли́цѣ святы́хъ водворя́яся, священному́ченкъ Мака́рій да помина́етъ и на́съ, всечестны́мъ моще́мъ того́ покланя́ющихся. Ей, моли́ся, о́тче свяще́ннѣйшій, во е́же изба́витися на́мъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ и получи́ти благода́ть и ми́лость отъ Го́спода, Ему́же со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ сла́ва, че́сть и поклоне́ніе во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Боже́ственныя безкро́вныя соверша́я же́ртвы, кро́вь твою́ отъ безбо́жныхъ ага́рянъ излія́нную, въ же́ртву непоро́чную прине́слъ еси́ Влады́цѣ твоему́, Пастыренача́льнику Христу́, Его́же моли́, мо́лимъ тя, проли́ти гнѣ́въ на язы́ки, хотя́щія бра́ней. Страну́ на́шу на вся́ враги́ укрѣпи́ и ста́до твое́ отъ вся́кихъ бѣ́дъ неврежде́нно соблюди́. Тебе́ бо крѣ́пкаго засту́пника почита́емъ, но́вый священному́чениче Бѣ́лору́сскій, святи́телю, блаже́нный Мака́ріе.

Инъ тропа́рь, гла́съ 4:

Ко гра́ду твоему́, я́ко па́стырь до́брый поспѣша́я, отъ враго́въ вѣ́ры еще́ въ пути́ сы́й умерщвле́нъ бы́лъ еси́, но свое́ нетлѣ́нное тѣ́ло я́ко немо́лчное науче́ніе, посредѣ́ вели́кія це́ркве гра́да Кíева предложи́лъ еси́, е́же благоговѣ́йно лобыза́юще, мо́лимъ тя́, святи́телю Христо́въ Мака́ріе, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Весели́тся гра́дъ Кíевъ, вели́кое сокро́вище стяжа́въ, твое́ тлѣ́нію неприча́стное тѣ́ло, святи́телю блаже́нный Мака́ріе. Тво́й бо престо́лъ да́же до кро́ве отъ лю́тыхъ враго́въ наше́ствія храни́лъ еси́, и ны́нѣ небе́сному предстои́ши престо́лу, идѣ́же моли́твенно предъ Творце́мъ помина́й насъ, о́тче на́шъ, да во всѣ́хъ бѣда́хъ имѣ́емъ тя прибѣ́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще: ра́дуйся Мака́ріе, архіере́омъ честно́е украше́ніе.

Инъ конда́къ, гла́съ 3:

Въ мíрѣ сы́й не отъ мíра бы́лъ еси́, но небе́сный граждани́нъ еще́ отъ мла́дости твоея́ показа́лся еси́, тѣ́мже святи́тельскимъ са́номъ досто́йно почте́нъ, еще́ и му́ченическимъ вѣнце́мъ украси́лся еси́, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́тися на́мъ ве́ліей ми́лости.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, священному́чениче Мака́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.