Звышгодны Лявонцій (Лявонт), архімандрыт Віленскі, вызнаўца (24 верасьня / 7 кастрычніка – н.ст.), +1620

Трапар звышгоднаму Лявонцію Віленскаму, сьпеў 8
 
          па-царкоўна-славянску:
 
Земли́ Пи́нския прозябе́ние, кра́я Ви́ленскаго процвете́ние, / Це́ркве Правосла́вныя защи́тниче, / е́реси лати́нския златоу́стый обличи́телю, / па́стырю до́брый и благоче́стия учи́телю, / ве́ры и́стинныя до́блий испове́дниче, // преподо́бне о́тче Лео́нтие, моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м на́шим. / 
 
па-беларуску:
Зямлі Пінскае па́растку, кра́ю Віленскага кве́ценю, / Царквы Правасла́ўнае абаронца, / е́раси лацінскай залатову́сны выкрыва́льніку, / па́стыру до́бры й пабожнасьці настаўніку, / ве́ры ісьціннай адважны вызна́ўца, // звышго́дны о́йча Ляво́нціе, малі́ Хрыста Бога, каб збавіцца ду́шам на́шым./ 


Кандак звышгоднаму Лявонцію Віленскаму, сьпеў 8
 
          па-царкоўна-славянску:
 
Правосла́вия рачи́теля и е́реси лати́нския обличи́теля, / златослове́снаго вети́ю, науча́юща я́сно ве́ре и́стинней, / и о́браз даю́ща терпе́ния в ско́рбех и напа́стех, / сего́, ве́рнии, в пе́снех досто́йных почти́м, взыва́юще: // ра́дуйся, Православия побо́рниче и тве́рдый испове́дниче. / 
 
па-беларуску:
Правасла́ўя руплі́ўцу і е́расі лацінскай выкрыва́льніка, / залатаву́снага красамоўцу, які я́сна навуча́ў ве́ры ісьціннай, / і падава́ў пры́клад цярпе́ньня ў бе́дах і напа́сьцях, / яго́, ве́рныя, пе́сьнямі го́днымі ўшану́ем, ускліка́ючы: // ра́дуйся, Праваслаўя абаро́нца і цьвёрды вызна́ўца. /