Малітва

Малітва

да мучаніка дзіцяткі Гаўрылы Заблудаўскага,

Беластоцкага цудатворцы, ахоўніка малых дзяцей

(20 красавіка / 3 траўня)

(складзеная ігуменам Мадэстам, рэктарам Слуцкае Сэмінарыі ў 1855 г.)

 

          па-царкоўна-славянску:

   Mладенческаго незлобия хранителю и мученическаго мужества носителю, Гаврииле блаженне, страны [Белорусския] нашея адаманте драгоценный и иудейскаго нечестия обличителю!
К тебе мы, грешнии, молитвенно прибегаем и, о гресех своих сокрушающеся, малодушия же своего стыдящеся, любовию зовем ти: наших скверн не возгнушайся, чистоты сый сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю, но паче сих, немощи наши от небес видя, тех исцеления нам твоею подаждь молитвою, и твоея Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли безропотно Крест искушений и злостраданий понести невозможем, обаче и тогда милостивыя твоея помощи не лиши нас, угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа испроси.
Таже и молящиеся о чадех своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляяй. Несть таковаго жестокаго сердца, еже слышанием о муках твоих, святый младенче, не умилится, и аще кроме сего умиленнаго воздыхания никоегоже благаго деяния принести возможем, но и таковым умиленным помыслом наши умы и сердце, блаженне, просветив, на исправление жития нашего благодатию Божиею нас настави.
Вложи в нас о спасении души и о славе Божией ревность неустанную и о часе смертием память неусыпную хранити помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзания демонская и помыслы отчаяния от душ наших предстательством твоим отжени и сия упованием Божественнаго прощения исполни, во еже и тогда и ныне славити нам милосердие Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое крепкое заступление во веки веков.
Аминь.

 

па-беларуску:

   Дзіцячае лагоднасьці захавальніку й мучаніцкае мужнасьці носьбіту, Гаврыле дабрашчасны, краіны Беларусі нашае адаманце каштоўны і юдзейскае бязбожнасьці выкрывальніку !
Да цябе мы, грэшныя, малітоўна зьвяртаемся і, аб грахах сваіх смуткуючы, пужлівасьці ж свае саромячыся, зь любоўю клічам да цябе: нашых пахібаў не пагрэбуй, чысьціні дзейны скарбе, нашае палахлівасьці не зьняслаў, цярплівасьці настаўніку, але больш гэтага, немачы нашыя зь нябёсаў бачачы, іх вылячэньне нам падай тваёю малітваю, і твае Хрысту вернасьці пераймальнікамі нас быць навучы. Нават калі пакорліва Крыж спакусаў і злых пакутаў панесьці ня здолеем, аднак і тады літасьцівае твае дапамогі не пазбаў нас, дагаджальніку Божы, але свабоду й палёгку нам у Госпада вымалі.
Таксама й матак, што моляцца за дзяцей сваіх, пачуй, здароўе й выратаваньне дзеткам ад Госпада атрымаць упрасі. Няма такога жорсткага сэрца, што веданьнем аб муках тваіх, сьвяты дзіцятку, не расчуліцца, і
калі акрамя гэтага расчуленага стогну ніякага добрага ўчынку зрабіць ня здолеем, але й такой замілаванай думкаю нашыя розумы й сэрцы, дабрашчасны, прасьвятліў, на выпраўленьне жыцьця нашага мілатою Божаю нас накіруй.
Укладзі ў нас аб збаўленьні душы і аб славе Божай руплівасьць нястомную й пра гадзіну сьмерці памяць пільнай захоўваць дапамажы нам. Найперш жа ў сьмяротным засьненьні нашым згрызоты бесоўскія й намеры роспачы ад душаў нашых хадайніцтвам тваім адгані й гэта спадзяваньнем Боскага прабачэньня выканай, за што й тады й цяпер трэба славіць нам літасьцівасьць Айца, і Сына, і Сьвятога Духа й тваё моцнае заступніцтва на вякі вечныя. Амін.