Малітвы

Малітвы

да звышгоднае дабравернае князёўны Еўпрасіньні Полацкае,

асьветніцы й патронкі Беларусі, апякункі жаночага манаства.

 Малітва першая

па-беларуску:

О, звышго́дная й заўждыпа́мятная, усяхва́льная ма́ці Еўпрасі́ньня, Анёл у целе, Богаабра́нае зьмесьцішча Сьвято́га Ду́ха, Царквы́ Хрысто́вай хвала́ і ўкра́са, умацава́ньне й сла́ва мана́хаў, Айчы́не, манастыру́ тваяму́ і ўсёй краі́не Белару́сі дапамо́га, пакро́ў і засту́пніца! Ты, як дрэ́ва, паса́джанае пры выто́ках вод, плада́мі дабрадзе́йнасьцяў тваі́х і прасьвя́днымі дара́мі Ду́ха Сьвято́га адо́раная, наста́ўніца ў сло́вах і спра́вах, абра́ная, беззага́нная, до́брая, пачу́й нас, якія мо́лімся табе́ й закліка́ем імя́ тваё, бо ма́еш ты адва́гу пе́рад Го́спадам. Папрасі́ нам по́сьпехаў у жыцьці́ дабрадзе́йным; ахава́й на́шы сэ́рцы ве́раю, надзе́яю, любо́ўю й стра́хам Бо́жым. Пада́й нам дапамо́гу ў пра́цы і ў го́расьцях на́шых; і як ты апекава́ла ў жыцьці́ манасты́р твой і і́накіняў, так і цяпе́р паклапаці́ся за нас, паспрыя́й нам ува ўсім: манасты́р твой ахава́й мі́рам і абарані́ ад во́рагаў ба́чных і няба́чных, каб ён красава́ўся ла́дам і дабрадзе́йнасьцямі. Пазба́ў нас ад усяля́кай няста́чы, ад лю́тых хваро́баў і ад нечака́най сьме́рці, і прывядзі́ да шчы́рага пакая́ньня пры адыхо́дзе з гэ́тага жыцьця́; вы́малі нам у Го́спада Бо́га супачы́н мі́рны, бязбо́льны, непасаро́млены, з прычашчэ́ньнем Сьвяты́х Тайнаў; і правядзі́ нас праз мы́тарствы нябе́сныя, каб не вы́хапілі нас мучы́целі гро́зныя за грахі́ на́шыя, але каб з засту́пніцтвам тваі́м і дапамо́гаю мы здо́лелі непашко́джана прайсьці́ праз выпрабава́ньне нябе́снае й мі́ласьць атрыма́ць, і стаць неасу́джана пера́д стра́шным прасто́лам, і на Стра́шным судзе́ спадо́біцца стаць правару́ч ад пра́ўднага Судзьдзі́, і ўспадкава́ць до́лю пра́ўдных. О, усясла́ўная ма́ці, звышго́дная Еўпрасі́ньня, дапамажы́ нам малі́твамі тваі́мі; ахава́й нас і абарані́ ад усяля́кіх па́стак варо́жых, каб спадо́біліся мы прайсьці́ шлях зямно́га на́шага жыцьця́ бесперашко́дна й па малі́твах тваі́х збаўле́ньне атрыма́ць у Хрыста́ Бо́га на́шага, каб спадо́біліся мы сла́віць Яго́ зь Беспача́тным Айцо́м і з Сьвяты́м Ду́хам, на вякі́ ве́чныя. Амі́н.

 

па-царкоўна-славянску:

    О преподобная и приснопамятная, всехвальная мати Евфросиние, Ангеле во плоти, Богоизбранный сосуде Святаго Духа, Церкве Христовы похвало и украшение, монашествующих славо и утверждение, отечеству, обители твоей и всей стране Белорусской помоще, покрове и защитнице! Ты еси, яко древо, насажденное при исходищих вод, плоды добродетелей твоих и благодатными даровании Святаго Духа украшенная, наставнице делом и словом, избранная, непорочная и добрая. Услыши ны, молящияся тебе и призывающия имя твое, имаши бо дерзновение у Господа. Испроси нам преуспеяние в жизни добродетельней, огради сердца наша верою, надеждою и любовию и страхом Божиим. Подай нам помощь в трудех и скорбех наших и, якоже попечение имела еси в житии твоем о обители твоей и иночествующих, тако и ныне потщися о нас, благопоспешити нам во всем: и обитель твою огради миром и защити от враг видимых и невидимых, да преуспевает и процветает в добродетелех. Изми ны от всякия нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянныя смерти и приведи ны ко истинному покаянию при исходе из жизни сея; испроси нам у Господа Бога кончину мирну, безболезненну, непостыдну, святых Таин причастну и преведи ны чрез мытарства воздушная, да не похитят нас истязателие грознии по грехом нашим, но да твоим заступлением я помощию возможем безбедно пройти истязание воздушное, и милость получити, и предстати неосужденно страшному Престолу, и на Страшнем Судищи сподобитися одесную стати Праведнаго Судии, и наследовати праведных часть. Ей, госпоже, всечестная мати, преподобная Евфросиние, помози нам молитвами твоими, огради нас и заступи от всяких козней вражиих, да сподобимся прейти время жизни сея непреткновенно и спасение получити молитвами твоими у Христа Господа, Его же и сподобимся пети и славословити со Безначальным Отцем и со Святым Духом во веки веков. Аминь.

Малітва другая

          па-беларуску:

    О звышгодная маці Еўпрасіньне! Пачуй нас, што моляцца да цябе; вымалі нам, слугам Божым (імёны), посьпех ў жыцьці дабрадзейным; засьцеражы сэрцы нашыя вераю, надзеяю й любоўю, і страхам Божым, падай нам дапамогу ў працах й горасьцях нашых, ахавай нас ад ўсялякае нястачы і ўціску, ад лютых хваробаў і ад нечаканае сьмерці, і прывядзі нас да праўднага каяцьця пры адыходзе ад жыцьця гэтага; вымалі нам у Госпада Бога скон мірны, бязбольны, без сораму, Сьвятых Тайнаў прычасьця; і правядзі нас праз мытарствы нябесныя. Ёй, звышгодная Еўпрасіньне, дапамажы нам малітвамі тваімі: засьцеражы нас і ахавай ад усялякіх падкопаў варожых, ды спадобімся збаўленьне атрымаць у Хрыста Госпада, Ягож і спадобімся ўсхваляць, з Адвечным Айцом і з Сьвятым Духам, на вякі вечныя. Амін.

          па-царкоўна-славянску:

    О преподобная мати Евфросиние! Услыши ны молящияся тебе; испроси нам, рабам Божиим (имена), преспеяние в жизни добродетельней; огради сердца наша верою, надеждою и любовию, и страхом Божиим, подай нам помощь во трудех и скорбех наших, изьми ны от всякия нужды и тесноты, от лютых болезней и от нечаянныя смерти, и приведи ны ко истинному покаянию при исходе от жизни сея; испроси нам у Господа Бога кончину мирну, безболезненну, непостыдну, Святых Таин причастну; и проведи ны чрез мытарства воздушная. Ей, преподобная Евфросиние, помози нам молитвами твоими: огради нас и заступи от всяких козней вражиих, да сподобимся спасение получити у Христа Господа, Егоже и сподобимся славословити, со Безначальным Отцем и со Святым Духом, во веки веков. Аминь.

 

Малітва перад іконаю й машчамі звг. Еўпрасіньні

ў Далёкіх пячорах Кіева-Пячэрскае лаўры.

па-царкоўна-славянску:

    Преподо́бная ма́ти Евфросиние, моли Бо́га о мне гре́шнем, да помилует и спасе́т мя недосто́йнаго.

па-беларуску:

    Звышго́дная ма́ці Еўпрасі́ньня, малі́ Бо́га за мяне́ грэ́шнага [грэ́шную, нас грэ́шных], каб Ён зьлі́таваўся й зба́віў мяне́ нява́ртага [нява́ртую, нас нява́ртых].

Comments