Малітва

МАЛІТВА
Звышгоднаму Аўраму Смаленскаму цудатворцы

(21 жніўня / 3 верасьня; +1221 г.)

          па-беларуску:

   ОTop of Form, вялікі ойча Аўраме, добры асьветніку Хрыстовы, у журбе й гаротах слаўны наш памочніку й заступніку!
Нішто ня можа адлучыць цябе ад любові да Госпада Ісуса: ні ганеньні, ні паклёпы, ні грозьбы ворагаў тваіх: ты як леў, пайшоў на змаганьне супраць ваўкоў разумовых, духаў злосьці, напаўшых на цябе, дзеля добраго твайго вызнаньня і прапаведаньня, адзінапляменны табе народ Смаленскі і ўвесь Беларускі і як агністая страла пабіў ты тваіх ганіцеляў сілаю Ласкі Сьвятога Духа й моцнае любові тваёй да Бога і, як арол, пралунаў Ты ў горныя мясьціны Айца Нябеснага, атрымаўшы ў спадчыну там вечнае жыцьцё, славу й асалоду невыказную.
Верым, сьвятару Божы, бо стаючы з анёламі і ўсімі сьвятымі перад тронам славы трыіснага Бога, руплівыя й Богапрыемныя ўзносіш малітвы ня толькі за сьвяты манастыр (гэты), табою аблаштаваны, і за горад наш Смаленск, але й за ўсю сьвятую Хрыстовую Царкву і за дзяржаву Беларусь.
Верым, праслаўны цудатворца, што ты, сілаю ўсемагутнага Госпада Ісуса Хрыста, яшчэ жывы й прысутны, вымаліў ты напаіць, спраглую за грахі людзей, зямлю Смаленскую багатым дажджом і па засьненьні сваім струмяніш багатыя дары прасьвяднае дапамогі ў выратаваньні ўсім, хто зь вераю да цябе зьвяртаюцца й моляцца табе, а найбольш выпрошваеш скон з пакаяньнем тым, хто шануе цябе, хай ўсе, ад малога да вялікага аднадушна праслаўляюць невыказную веліч дабрыні Божае.
Таксама зь вераю й любоўю зьвяртаючыся і пабожна цалуючы сьвяты абраз твой, молім цябе, добры наш маліцьвеніку й заступніку на нябёсах, дапамагай нам, грэшным і пакорным, тваімі малітвамі ва ўсіх смутках, нястачах і цяжкасьцях нашых, захоўвай нас і сьвяты (гэты) манастыр твой і горад (гэты) Смаленск (і горад гэты /вёску гэту/ і храм гэты) і ўсіх праваслаўных хрысьціянаў Беларускае зямлі ад усякага зла і ўсялякае пошасьці, а найбольш пашчасьці вечнага нашага выратаваньня і ўсім тым, хто просіць тваёй дапамогі й заступніцтва.
Угодніку Божы, звышгодны ойча Аўраме, малі Хрыста Збаўцу нашага, хай дасьць Ён мір і цішу ўсім праваслаўным Хрысьціянам і хай адверне ад кожнага гнеў, на нас рухомы, каб ён ратаваў нас ад сетак варожых, зьнямогі ў путах граху і пакут пякельных, і хай мы, недастойныя й грэшныя, будзем годнымі стаць праваруч Яго на судзе Ягоным праўдным і ўвайсьці ў вечны спакой сьвятых Ягоных, дзе сьпеў несьціханы тых, што сьвяткуюць і невыказная слодыч тых, якія бачаць дабрыню аблічча Ягонага; і так можам з табою і ўсімі сьвятымі бясконца славіць Тройцу адзінаісную й непадзельную на вякі вечныя. Амін.

па-царкоўна-славянску:

   О великий отче Аврамие, доблий подвижнице Христов, в скорбех и напастех преславный наш помощниче и защитниче!
Ничтоже возможе отлучити тя от любве ко Господу Иисусу: ни гонения, ни клеветы, ни прещения врагов твоих: ты яко лев, изшел еси на брань против волков мысленных, духов злобы, подвигших на тя, ради добраго твоего исповедания и проповедания, единоплеменный тебе народ Смоленский и весь Белорусский и яко огненная стрела поразил еси твоих гонителей силою благодати Святаго Духа и крепкия любви твоея к Богу и, яко орел, воспарил еси в горния обители Отца небеснаго, наследовав тамо вечную жизнь, славу и блаженство неизреченное.
Веруем, святче Божий, яко предстоя со ангелы и всеми святыми престолу славы триипостаснаго Бога, усердныя и Богоприятныя возносиши молитвы не токмо о святей обители сей, тобою устроенной, и о граде нашем Смоленсте, но и о всей святей Христовой церкви, и о державе Белорусстей.
Веруем, преславный чудотворче, яко ты, силою всемогущаго Господа Иисуса Христа, еще жив сый, умолил еси напоити жаждущую за грехи людей землю Смоленскую обильным дождем и по успении своем источаеши обильныя дары благодатныя помощи во спасение всем с верою к тебе прибегающим и молящимся тебе, наипаче же испрашиваеши кончину с покаянием почитающим тебе, да вси от мала до велика единодушно прославляем неисповедимое величие благости Божией.
Темже с верою и любовию припадающе и благоговейно лобызающе святую икону твою, умоляем тя, добрый на небеси наш молитвениче и заступниче, помогай нам грешным и смиренным твоими молитвами во всех скорбех, нуждах и обстояниях наших, сохраняй нас и святую сию обитель твою и град сей Смоленск (и весь сию и храмы сия) и вся православныя Христианы Белорусския страны от всякаго зла и всякия напасти, наипаче же споспешествуй вечному нашему спасению и всех просящих твоея помощи и заступления.
Угодниче Божий, преподобне отче Аврамие, моли Христа Спасителя нашего, да даст Он мир и тишину всем православным Христианом и да отвратит от нас всякий гнев на ны движимый, да избавит нас от сетей вражиих, томления во узах греха и мучений адских, и да сподобит нас недостойных и грешных стати одесную Его на суде Его праведном и внити в вечный покой святых Его, идеже празднующих глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих доброту лица Его: и тако возможем с тобою и всеми святыми бесконечно славити Троицу единосущную и нераздельную во веки веков. Аминь.