Пастанова Канстанцінопальскага Патрыярхату пра невызнаньне ўказу 1686 г. пра права Маскоўскага Патрыярха высьвячаць Кіеўскага Мітрапаліта (2018г.)

Image result for constantinople patriarchate

Прызнаньне дзеяньня ўказа несапраўдным дае падставу як Украінскай Царкве, так і Беларускай Царкве як былой частцы Кіеўскае Мітраполіі, быць незалежнымі ад РПЦ.

(дакуманты па-бедаруску, па-грэцку, па-ангельску:)

Паведамленьне (2018/10/11).

Пад старшынствам Ягонае Ўсясьвятасьці, Сусьветнага Патрыярха, Сьвяты і Сьвятарскі Сінод быў скліканы на чарговае паседжаньне зь 9 па 11 кастрычніка 2018 года, з мэтаю вывучэньня і абмеркаваньня пунктаў паводле парадку дня.

Святы Сінод абмеркаваў, у прыватнасці, і па даўжыні царкоўнага справы Украіны, у прысутнасці Яго Высокаправялебнасьці архіяпіскапа Данілы Памхілонскага і Правялебнага Ларывона Эдмантанскага, Патрыяршых Экзархаў ва Ўкраіне, і пасьля шырокіх абмеркаваньняў пастанавіў:

1) Пацьвердзіць ужо прынятае рашэнне пра тое, што Сусьветны Патрыярхат прыступае да прадастаўленьня аўтакефаліі Царкве Ўкраіны.

2) Неадкладна аднавіць Стаўрапігію Сусьветнага Патрыярха ў Кіеве, адну зь яго шматлікіх Стаўрапігіяў ва Ўкраіне, якія існавалі заўсёды.

3) Прыняць і разгледзець хадайніцтва пра апэляцыю Філарэта Дзенісенка, Макара Малетыча і іхных паслядоўнікаў, якія апынуліся ў расколе не паводле дагматычных прычынаў, у адпаведнасьці з кананічнымі прэрагатывамі Канстанцінопальскага Патрыярха прымаць такія скаргі архірэяў і іншага сьвятарства ад усіх Аўтакефальных Цэркваў. Такім чынам, вышэйзгаданыя былі кананічна адноўлены ў іхных ерархічным або сьвятарскім званьні, і іхныя вернікі былі адноўлены ў зносінах з Царквою.

4) Лічыць нядзейнымі прававыя абязальніцтвы Сінадальнага Ліста 1686 года, выдадзенага для ўмоў таго часу, якім па іканаміі Патрыярху Маскоўскаму была дадзена права высьвячаць мітрапаліта Кіеўскага, абранага Саборам духавенства і міранаў ягонае япархіі, які павінен быў успамінаць Сусьветнага Патрыярха ў якасьці Першаярарха на любых набажэнствах, абвяшчаючы і пацьвярджаючы сваю кананічную належнасьць да Канстанцінопальскае Маці-Царквы.

5) Зьвярнуцца да ўсіх уцягнутым бакам з заклікам пазбягаць захопу цэркваў, манастыроў і іншае ўласнасці, а таксама ўтрымоўвацца ад любых іншых актаў гвалту і помсты, каб ва ўсім пераважалі мір і любоў Хрыстовы.

Ад Сусьветнага Патрыярхату, 11 кастрычніка 2018 года.

З Галоўнага Сакратарыяту Сьвятога Сіноду.


Ἀνακοινωθέν (11/10/2018).

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας κατά τάς ἡμέρας 9-11 τ.μ. Ὀκτωβρίου 2018. Κατ᾿ αὐτήν ἐξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ἱερόν σῶμα ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καί διά μακρῶν μέ τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῆς Οὐκρανίας, παρόντων καί τῶν Ἐξάρχων τῶν ἀποσταλέντων εἰς Οὐκρανίαν, ἤτοι τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικῶν συζητήσεων, ἀπεφάσισε:

1) Νά ἀνανεώσῃ τήν ἤδη εἰλημμένην ἀπόφασιν ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

2) Νά ἀνασυστήσῃ τό ἐν Κιέβῳ τό γε νῦν Σταυροπήγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕν ἐκ τῶν πολλῶν ἐν Οὐκρανίᾳ Σταυροπηγίων Αὐτοῦ ἐκ τῶν παρελθόντων αἰώνων.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ὅπως δέχηται ἐκκλήτους προσφυγάς ἀρχιερέων καί ἄλλων κληρικῶν ἐκ πασῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, νά δεχθῇ τάς σχετικάς αἰτήσεις τοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ Μακαρίου Μαλετίτς καί τῶν σύν αὐτοῖς, οἵτινες εὑρέθησαν ἐν σχίσματι ὄχι διά δογματικούς λόγους, καί νά ἀποκαταστήσῃ αὐτούς μέν εἰς τόν ἀρχιερατικόν ἤ ἱερατικόν αὐτῶν βαθμόν, τούς δέ πιστούς αὐτῶν εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά ἅρῃ τήν ἰσχύν τοῦ Συνοδικοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1686, τοῦ ἐκδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά τοῦ ὁποίου ἐδίδετο, κατ᾿ οἰκονομίαν, τό δικαίωμα εἰς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτονῇ τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ἐκλεγόμενον ὑπό τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καί ὀφείλοντα νά μνημονεύῃ "ἐν πρώτοις" τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ἔνδειξιν κανονικῆς ἐξαρτήσεως.

5) Νά κάμῃ ἔκκλησιν πρός πάσας τάς ἐμπλεκομένας πλευράς νά ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καί ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καί πᾶσαν πρᾶξιν βίας καί ἐκδικητικότητος, εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Ὀκτωβρίου 2018

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Announcement (11/10/2018).

Presided by His All-Holiness, the Ecumenical Patriarch, the Holy and Sacred Synod convened for its regular session from October 9 to 11, 2018, in order to examine and discuss items on its agenda.

The Holy Synod discussed in particular and at length the ecclesiastical matter of Ukraine, in the presence of His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon and His Grace Bishop Hilarion of Edmonton, Patriarchal Exarchs to Ukraine, and following extensive deliberations decreed:

1) To renew the decision already made that the Ecumenical Patriarchate proceed to the granting of Autocephaly to the Church of Ukraine.

2) To reestablish, at this moment, the Stavropegion of the Ecumenical Patriarch in Kyiv, one of its many Stavropegia in Ukraine that existed there always.

3) To accept and review the petitions of appeal of Filaret Denisenko, Makariy Maletych and their followers, who found themselves in schism not for dogmatic reasons, in accordance with the canonical prerogatives of the Patriarch of Constantinople to receive such petitions by hierarchs and other clergy from all of the Autocephalous Churches. Thus, the above-mentioned have been canonically reinstated to their hierarchical or priestly rank, and their faithful have been restored to communion with the Church.

4) To revoke the legal binding of the Synodal Letter of the year 1686, issued for the circumstances of that time, which granted the right through oikonomia to the Patriarch of Moscow to ordain the Metropolitan of Kyiv, elected by the Clergy-Laity Assembly of his eparchy, who would commemorate the Ecumenical Patriarch as the First hierarch at any celebration, proclaiming and affirming his canonical dependence to the Mother Church of Constantinople.

5) To appeal to all sides involved that they avoid appropriation of Churches, Monasteries and other properties, as well as every other act of violence and retaliation, so that the peace and love of Christ may prevail.

At the Ecumenical Patriarchate, the 11th of October, 2018

From the Chief Secretariat
of the Holy and Sacred Synod